Prospectus

nl en

The Mediaevalist’s Laboratory

Course
2015-2016

Toegangseisen

Voltooide propedeuse Geschiedenis

Beschrijving

Het college biedt een kijkje in de keuken van de mediëvist – de wetenschappelijke specialist die studie maakt van de periode van de middeleeuwen. Niet alleen wordt aandacht besteed aan de brede scala van primaire bronnen die beschikbaar zijn voor middeleeuws-historisch onderzoek, maar ook aan de specifieke methoden die bij het opsporen en analyseren van bronnen kunnen worden ingezet, aan de vereisten die daaraan worden gesteld en aan de problemen die dat oproept. Het college is tevens opgezet als praktijkcollege, bedoeld om de deelnemers actief te laten oefenen met overzichtelijke stukjes bronnenonderzoek en daarvan op formeel correcte wijze verslag te doen in korte presentaties en schriftelijke werkjes. Een deel van de colleges wordt verzorgd in het Leidse archief, de Leidse UB (middeleeuwse handschriften) en/of in samenwerking met specialisten van buiten de sectie middeleeuwse geschiedenis die zich aan de Leidse universiteit bezighouden met de periode van de middeleeuwen (b.v. archeologen, kunst-en architectuurhistorici, historische taal-en letterkundigen).

Het hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis.

Voorlopig werkschema:
(College – activiteit)
01. Inleiding; bespreking literatuur (Arnold en Howell/Prevenier)(+ opdracht)
02. Bronnen: de kunst van het inventariseren
03. Bronnen: de kunst van het editeren
04. Middeleeuwse archieven: bezoek aan Regionaal Archief Leiden (+ opdracht)
05. Bespreking archiefmateriaal en archief-opdrachten
06. Middeleeuwse handschriften: bezoek aan UB Leiden – handschriftencollectie
Toetsweek: Deeltoets-1 over Arnold en Howell/Prevenier
07. Bronnen: de kunst van het interpreteren/ 1. Hulpwetenschappen // Formulering eindopdrachten
08. Bronnen: de kunst van het interpreteren/ 2. Methoden van bronanalyse (+ opdracht)
09. Bronnen: de kunst van het interpreteren/ 2. Methoden van bronanalyse (vervolg)
10. Middeleeuwse kunst en architectuur: bezoek aan kerk en/of museum
11. Het middeleeuwse bodemarchief: bezoek aan het Archeologische Instituut
12. Afsluiting / reserve
Toetsweek: Deeltoets-2 = inleveren eindopdrachten

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
   Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor het gebruik van geschreven bronnen uit de periode van de middeleeuwen, met de nadruk op bronnen uit de laatmiddeleeuwse Nederlanden; daarbij relevante hulpwetenschappen (b.v. diplomatiek, tijdrekenkunde; editietechniek; methoden van tekstanalyse).

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak
De student:

  1. Verwerft inzicht in het ‘productieproces’ van wetenschappelijke publicaties over de middeleeuwse geschiedenis.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 24 uur

 • Voorbereiden colleges & toetsing: 24 uur

 • Bestuderen literatuur: 50 uur (350 pp.)

 • Eindopdracht: 42 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van dit college worden getoetst in twee deeltoetsen:

 • Deeltoets/1 – schriftelijk tentamen met essayvragen (40%)

 • Deeltoets/2 – kort werkstuk, gericht op hetzij bronteksteditie (voor studenten met paleografische kennis), hetzij inhoudsanalyse (voor studenten zonder paleografische kennis) (60%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het verspreiden van algemene informatie over het college en voor het beschikbaarstellen van studiemateriaal (bronteksten, eventueel Power Point presentaties e.d.).

Literatuur

 • John H. Arnold, What is Medieval History? (Cambridge/Malden MA: Polity Press, 2008)(of latere druk). 155 p.

 • Martha Howell en Walter Prevenier, From Reliable Sources: an Introduction to Historical Methods (Ithaca/Londen: Cornell University Press, 2001). 207 p.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers

Opmerkingen

geen