Prospectus

nl en

Spain in the sixteenth century: a land of contrasts

Course
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Het Spanje van de zestiende eeuw werd gekenmerkt door de nodige paradoxen. Zo was het wellicht het machtigste land van Europa, maar tegelijkertijd was het voor een groot gedeelte ook een erg arm land. Zo was het de basis van een enorm wereldrijk, maar evenzeer was het eigenlijke Spanje een intern verdeelde staat. Spanje was een land van brute veroveraars en harde militairen, maar ook van subtiele geleerden en stijlvolle kunstenaars. De Spaanse cultuur beïnvloedde de ontwikkelingen in de rest van Europa, terwijl het misschien zelf buiten die Europese ontwikkelingen stond. Het land streefde fanatiek naar een culturele en religieuze eenheid, terwijl het juist van oudsher het toonbeeld was van culturele en religieuze diversiteit. Wat waren de grenzen van de macht voor de Spaanse bestuurders binnen hun eigen land? Wat waren de grenzen van de Spaanse invloed in de wereld?

Dit werkcollege is gekoppeld aan het KC ‘Grenzen aan de macht’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
   Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling;

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. Krijgt inzicht in de ontwikkelingen van de Spaanse geschiedenis in de zestiende eeuw
  1. Maakt kennis met enkele korte uitgegeven Spaanse bronnen in Engelse vertaling
  1. Verwerft inzicht in de binnenlandse en internationale politieke verhoudingen en in de relatie tussen kerk en staat in de zestiende eeuw.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen werkcollege: 26 uur

 • Voorbereiding colleges en bestuderen algemene literatuur: 70 uur

 • Eigen onderzoek en werkstuk: 150 uur

 • Mondelinge presentatie: 18 uur

 • Opdrachten voor colleges: 16 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  _Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  _Getoetste leerdoelen: 3-4, 6-10

 • Opdrachten op college (gezamenlijk voorbereiden van korte presentaties over secundaire literatuur en primaire korte bronnen (uitgegeven en in Engelse vertaling)
  _Getoetste leerdoelen: 1, 5-10

Weging
Werkstuk: 70%
Mondelinge presentatie: 10 %
Opdrachten op college: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen.

Literatuur

J. H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716. (Harmondsworth 2002). Penguin, Isbn 0-1410-0703-6.

Jon Cowans, Early modern Spain. A documentary History (University of Pennsylvania Press 2003). Isbn 0-8122-1845-0.

Eventuele verdere literatuur op college.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Dr. R.P. Fagel

Opmerkingen

Geen