Prospectus

nl en

Ethics (with tutorials)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen. We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel?

Leerdoelen

 • De student die de cursus succesvol heeft afgerond kent de volgende begrippen en onderscheidingen en kan ethische opvattingen in deze termen beschrijven: waarde, plicht, deugd, consequentialisme, utilisme, deontologie, zorgethiek, realisme, anti-realisme, cognitivisme, non-cognitivisme, naturalisme, relativisme.

 • De student die de cursus succesvol heeft afgerond kan in hoofdlijnen de ethische theorieën van Aristoteles, Kant en Mill beschrijven alsmede de centrale punten van de bestudeerde teksten van Bentham, Singer, Griffin, Epicurus, Nozick, Rawls, Kant, O’ Neill, Hursthouse, Moore en Ayer weergeven en herkennen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • deze begrippen met elkaar in verband te brengen en te gebruiken in eenvoudige filosofische redeneringen binnen de ethiek;

 • zelfstandig niet al te moeilijke artikelen op het gebied der ethiek te bestuderen en te begrijpen.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor/werkcollege (2 uur) en tutorials (2 uur).

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Volgen van colleges en tutorials: 14 × 4 uur = 56 uur

 • Maken van tussentoets en afsluitende toets: 2 × 3 uur = 6 uur

 • Voorbereiding op colleges en tutorials 14 × 4 uur = 56 uur

 • Voorbereiding tussentoets: 11 uur

 • Voorbereiding afsluitende toets: 11 uur

Toetsing

 • Deeltentamen met essayvragen (50%)

 • Eindtentamen met essayvragen (50%)

 • Praktische opdrachten. Voltooiing van deze opdrachten zijn een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan het (deel)tentamen.

Herkansing

De herkansing voor deze cursus bestaat uit een schriftelijk tentamen met essayvragen over de gehele collegestof. Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Een student die niet aan de praktische opdrachten heeft voldaan heeft geen toegang tot het hertentamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, informatie, deelcijfers, proeftentamenvragen, collegesamenvattingen en literatuur.

Literatuur

 • Hees, M. van, T. Nys, en I. Robeyns, (eds.), 2014. Basisboek ethiek. Amsterdam : Boom.

 • Overige literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. B.J.E. Verbeek

Opmerkingen