Prospectus

nl en

Military Revolutions in Asia (1500-1800)

Course
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De militaire revoluties van de vroegmoderne tijd zijn van doorslaggevend betekenis geweest voor staatsvormingsprocessen in Europa. Ook zien steeds meer historici een nauwe relatie tussen deze revoluties en de zogenaamde Rise of the West, zij het direct dankzij militair overwicht of indirect dankzij de economische repercussies van die militaire revoluties. Dit seminar wil deze problematiek nader bestuderen aan de hand van drie buiten-Europese macro-regio’s: Zuid-, Oost- en Zuidoost-Azië. Net als in het geval van Europa, leidt het historisch debat in deze gebieden aan regionale verkokering (Area Studies). In dit seminar zullen studenten een deelaspect (organisatie & rekrutering; technologie & bewapening; strategie & tactiek; codes & mentaliteit) van het thema per regio nader onderzoeken (deels met behulp van primaire bronnen, dankzij de VOC deels voorhanden in het Nederlands), maar zullen ook overeenkomsten en verschillen alsmede onderbelichte dwarsverbanden (zie HC Global Connections) tussen deze drie regio’s (en Europa) worden bestudeerd. Het geheel zal resulteren in een up-to-date, regio-specifiek én mondiaal-breed inzicht in de betekenis van de vroegmoderne militaire revoluties.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van Syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
   Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling;

Leerdoelen, specifiek voor dit college:

  1. kennis van de vroegmoderne geschiedenis van Zuid-, Oost- en Zuidoost-Azië, in het bijzonder van de militaire ontwikkelingen in de periode 1500-1800.
  1. kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van de vroegmoderne Aziatische geschiedenis, toegepast op de regio’s Zuid-, Oost- en Zuidoost-Azië, meer specifiek op het gebied van de militaire geschiedenis.
  1. inhoudelijke kennis over Aziatische militaire revoluties in mondiale context en geanalyseerd aan de hand van een aantal sleutelpublicaties en de belangrijkste wetenschappelijke paradigma’s.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

280 uur bestaande uit:

 • Contacturen: colleges 12 × 2 = 24 uur

 • Contacturen: studiebegeleiding (incl. eindbespreking) 6 uur

 • Literatuurstudie: 210 uur

 • Voorbereiding opdrachten: 10 uur

 • Schrijven werkstuk: 30 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  _Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  _Getoetste leerdoelen: 1-4, 6-10

 • Participatie
  _Getoetste leerdoelen: 5, 8-10

Weging

 • Werkstuk 50 %

 • Presentatie 25 %

 • Participatie 25 % (op basis van 1 groepsopdracht en geleverde feedback tijdens college)

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor praktische informatie en inleveren/publiceren van opdrachten

Literatuur

Handboek: Peter Lorge, _ he Asian Military Revolution: From Gunpowder to the Bomb_ (Cambridge University Press, 2008).
Oost-Azië: Tonio Andrade, Lost Colony: The Untold Story of China’s First Great Victory over the West (Princeton N.J.: Princeton University Press, 2013).
Zuid-Azië: Jos Gommans, Mughal Warfare: Indian Frontiers and High Roads to Empire, 1500-1700 (London: Routledge 2002).
Zuidoost-Azië: Michael Charney, Southeast Asian Warfare, 1300–1900 (Leiden: Brill, 2004).

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Prof.dr. J.J.L. Gommans

Opmerkingen

Niet van toepassing