Prospectus

nl en

The Romans in the East: Romanisation or ‘business as usual’?

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geschiedenisstudenten: De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Voor GLTC-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Methodenblok behaald.

Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Na de tweede Punische Oorlog, begint de Romeinse Republiek haar macht uit te strekken naar het oostelijk deel van het Mediteraanse gebied. In dit gebied, waar tot dan toe de Hellenistische koningen in grote mate de macht in handen hadden, bestond op dat moment al een sterke verstedelijking (de poleis) die sterk onder invloed van het Hellenisme stonden. Een aantal eeuwen verder tijdens het Romeinse Keizerrijk, zien we iets eigenaardigs: aan de ene kant blijven ‘typisch Griekse’ culturele elementen bestaan, waarbij gedacht moet worden aan het instituut van de polis, het gebruik van Grieks als voertaal, theaters en atlethische competities, maar aan de andere kant zijn er wel nieuwe ‘Romeinse’ zaken zijn bijgekomen, van de keizercultus, gerechtsdistricten, provinciaal bestuur, badhuizen en gladiatorenspelen tot aan het gebruik van terra sigillata voor het dagelijkse avondeten. Blijkbaar heeft de connectie tussen het ‘Romeinse Westen’ en het ‘Griekse Oosten’ op het canvas van lokale invloeden tot een nieuwe socio-culturele, -economische en politieke constellatie geleid.

In de wetenschappelijke literatuur werden dergelijke veranderingen wel onder de noemer ‘Romanisering’ geschaard: een proces waarbij de Romeinen niet alleen andere gebieden veroverden, maar daar ook actief of passief culturele veranderingen teweeg bracht, ofwel omdat de nieuwe cultuur opgelegd werd, ofwel omdat men de nieuwe cultuur opname om zich met de nieuwe orde te associeren. Romanisering, zoals hier wat simplistisch uiteengezet, is een zeer problematisch model en de discussies over het duiden van dergelijke veranderingen, op cultureel, maatschappelijk, politiek en economisch opzicht zijn nog steeds gaande. Waar dit college zich op wil richten is de vraag welke invloed het contact tussen de Romeinen en het Hellenistische oosten nu daadwerkelijk had. Kunnen we inderdaad spreken over een ontwikkeling naar een meer ‘Romeinse’ maatschappij of bleef alles bij het oude en hebben de Romeinen het oosten enkel ingelijfd en bestuurd? Kunnen we spreken over globalizatie, waarbij door sterkere en frequentere connecties tussen het oosten en het grote Romeinse Rijk? Vond er een verschuiving van connecties door handel plaats of bleven oude patronen bestaan? Welke veranderingen vonden plaats in het oosten en in hoeverre zijn deze toe te wijzen Hellenistische, Romeinse of lokale invloeden? Rond deze vragen zal het college zich focussen en geografisch zal de nadruk worden gelegd op Griekenland en Klein-Azië.

Dit college sluit aan bij het kerncollege ‘Global Connections’ maar staat ook open voor studenten die dit college niet volgen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting
De student heeft:

  1. kennis opgedaan van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 200 v.C.-250 n.C; sociaaleconomische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact;
  1. kennis van en inzicht in antieke teksten en archeologische bronnen, bronnenkritiek en contextualisering

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. heeft inhoudelijke kennis opgedaan over de (historiografie van de) diverse modellen die maatschappelijke veranderingen in de oudheid proberen te verklaren;
  1. heeft inhoudelijke kennis opgedaan over maatschappelijke, culturele, economische en politieke ontwikkelingen van het Hellenistische en Romeinse Oosten;
  1. Is in staat en bereid vakliteratuur in Engels, Duits en Frans te lezen en te begrijpen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur:

 • college: 2 uur per week x 13 weken: 26 uur

 • gezamenlijk te lezen literatuur: 500 pagina’s: 70 uur;

 • opdracht 1: 10 uur;

 • opdracht 2: 10 uur;

 • opdracht 3: 10 uur;

 • becommentariëren elkaars werk op blackboard: 4 uur;

 • voor werkstuk te lezen specifieke literatuur 700 pagina’s: 100 uur;

 • schrijven werkstuk: 50 uur.

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2a-d, 3, 4a-e, 6-9

 • Referaat
  Getoetste leerdoelen: 2a-d, 3, 4a-e, 6-9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 4d, 5

 • Opdracht1 (vinden en bestuderen gezamenlijke bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 1, 2a

 • Opdracht 2 (inleiding werkstuk)
  Getoetste leerdoelen: 3a-d, 9-10

Weging
Werkstuk: 60%
Referaat: 10%
Participatie: 10%
Opdracht 1: 10%
Opdracht 2: 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat het cijfer van het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard zal gebruikt worden voor mededelingen en verspreiden van informatie tijdens college. Ook zullen hier de powerpoint presentaties op gezet worden.

Literatuur

Voor dit college is geen aanschaf van literatuur vereist. Centrale teksten zijn:

 • S. Mitchell, Anatolia: land, men, and gods in Asia Minor. The Celts in Anatolia and the impact of Roman rule, Oxford 1993;

 • S.E. Alcock (Ed.), The Early Roman Empire in the East, Oxford 1997;

  *D. Mattingly, Imperialism, power, and identity : experiencing the Roman empire, Princeton 2011. ### Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

dhr. Dr. R. Willet

Opmerkingen

Geen