Prospectus

nl en

Populism, Charismatic Leadership and Ideological Orientation in Twentieth-Century Caribbean Politics

Course
2015-2016

Toegangseisen

Beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-Seminar.

Beschrijving

In het Caraïbisch gebied spelen populisme, charismatisch leiderschap en ideologische oriëntatie een cruciale rol in de politiek. Zij bepalen in belangrijke mate het denken en handelen van politieke leiders en drukken via deze personen een stempel op processen van machtsdeling, natievorming en sociaal-economische ontwikkeling. Of het nu gaat om Fidel Castro of François Duvalier, Michael Manley of Eric Williams, Cheddi Jagan of Johan Adolf Pengel, genoemde elementen hebben een aanwijsbare invloed op de koers van Caraïbische staten, binnenslands maar ook buitenslands.

Aan de hand van primaire en secundaire bronnen zal in dit college aandacht worden besteed aan populisme, charismatisch leiderschap en ideologische oriëntatie in het Caraïbisch gebied in de 20e eeuw. Daarbij zal – met inachtneming van de historische context en de werdegang van afzonderlijke staten – een biografische invalshoek worden gehanteerd. De opvattingen (onder andere met betrekking tot etniciteit, klasse en gender) en optredens (in het parlement, tijdens verkiezingen en als regeringsleider) van individuele politici staan centraal. Primaire bronnen die geanalyseerd zullen worden, zijn documentaires over en toespraken van politieke leiders. Ook in hun werkstuk zullen studenten van primaire en secundaire bronnen gebruik maken.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting- 7. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
- bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

*8. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
Met speciale aandacht: – bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling;

Leerdoelen, specifiek voor dit college

  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen populisme, charismatisch leiderschap en ideologische oriëntatie en kan deze begrippen toepassen op politieke leiders in het Caraïbisch gebied.
  1. De student is vertrouwd met de onderzoeksmethoden en -technieken behorende bij Caraïbische politieke geschiedenis.
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de historiografie behorende bij Caraïbische politieke geschiedenis.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 × 28 = 280 uur

 • Volgen college: 2 uur x 13 weken = 26 uur

 • Bestuderen verplichte literatuur: circa 650 pagina’s à 7 pagina’s per uur = 93 uur

 • Voorbereiden/maken van twee tussentoetsen: 16 uur

 • Studiebegeleiding: 5 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief inlezen en onderzoek): 140 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 2-5, 7-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 9-11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 2d, 6

 • Tussentoets 1 (schrijven essay op basis van primaire bron)
  Getoetste leerdoelen: 1, 9-11

 • Tussentoets 2 (schrijven essay op basis van primaire bron)
  Getoetste leerdoelen: 1, 9-11

Weging
Werkstuk: 70%
Mondelinge presentatie: 10%
Participatie: 10%
Tussentoets 1 en 2: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk en de mondelinge presentatie voldoende moeten zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline
Ten behoeve van de mondelinge presentatie en de twee tussentoetsen zullen nog deadlines worden vastgesteld.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Ruim vóór aanvang van het college dienen studenten de volgende boeken aan te schaffen:

Anton Allahar, Caribbean Charisma. Reflections on Leadership, Legitimacy and Populist Politics (Kingston: Ian Randle/Boulder: Lynne Rienner, 2001)

Peter Meel, Man van het moment. Een politieke biografie van Henck Arron (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014)

De overige literatuur zal door de docent beschikbaar worden gesteld. Dit geldt ook voor de twee teksten die vooraf dienen te worden bestudeerd.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Dr. P.J.J. Meel

Opmerkingen

Geen