Prospectus

nl en

The Great Divergence: welfare, standard of living and consumption in a globalizing world, 1750 -1914

Course
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De oorsprong van de Great Divergence ligt, met de Rise of the West vóór de achttiende eeuw, maar de verschillen tussen Oost en West worden vanaf 1800 snel groter. Het westen maakt de overgang naar moderne economische groei, ontsnapt aan de armoede die tot dan toe, en elders dan nog steeds, de ‘normale’ toestand is en bereikt een levensstandaard die hoger ligt dan waar ook ter wereld. In de lange negentiende eeuw manifesteert de kloof tussen arm en rijk zich in alle hevigheid.

In dit werkcollege richten we ons op de betekenis van de Great Divergence. Waarin kwam de economische kloof tot uiting en wat waren de gevolgen voor welvaart, levensstandaard, consumptie? Hoe ontwikkelde de levensstandaard in het westen zich?

We besteden aandacht aan historiografische ontwikkelingen en methodologische kwesties: Hoe ontwikkelde het debat over welvaart en levensstandaard zich in de afgelopen decennia? Hoe meten we welvaart en levensstandaard? Hoe gaan we om met vergelijkend onderzoek? Na een introductie op het onderwerp verdiepen we ons aan de hand van literatuur in verschillende thema’s. Studenten verrichten zelfstandig literatuuronderzoek naar een zelfgekozen onderwerp, houden een referaat en schrijven een werkstuk.

Dit BA werkcollege is gekoppeld aan KC Global Connections

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd, de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief, en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen;

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. Kennis en inzicht in de gevolgen van economische ontwikkelingen in de periode 1750-1914 en in de historische debatten daarover.
  1. Kritische reflectie (modenling en geschreven) op literatuur en theorie met betrekking tot de Great Divergence en levensstandaarddebat.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur

 • Bijeenkomsten 2 uur x 13 weken: 26 uur

 • Leeswerk plus materiaal zoeken voor werkstuk: 64 uur

 • Bijeenkomsten voorbereiden (incl. enkele keren KAVV maken): 60 uur

 • Materiaal bestuderen: 50 uur

 • Voorbereiden referaat: 10 uur

 • Werkstuk schrijven: 70 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie en collegeopdrachten (waaronder KAVV)
  Getoetste leerdoelen: 1, 5-6, 8-9

Weging
Werkstuk: 60%
Referaat: 20 %
Participatie en college opdrachten (waaronder KAVVs): 20 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Literatuurlijst

 • Suggesties voor onderwerpen

 • Links naar relevante websites

 • Plaatsen van opdrachten

 • Voor het inleveren en delen van de schriftelijke opdrachten die studenten maken over de gelezen literatuur

Literatuur

De lijst met te lezen artikelen en delen van boeken wordt bij aanvang van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

mw. Dr. A. (Ariadne) Schmidt

Opmerkingen

Geen