Prospectus

nl en

Civic consciousness in a time of crisis. Revolt and politics in the Dutch Republic, 1747-48

Course
2015-2016

Toegangseisen

Beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-Seminar.
Het is handig als je de cursus Oud Schrift hebt gedaan. Er is een entreetoets voor deze cursus, die in de week voorafgaand aan het eerste college moet worden voorbereid. De bedoeling daarvan is niet om te selecteren, maar om te zorgen dat we in het eerste college meteen aan het werk kunnen. De inhoud ervan wordt aangekondigd in de laatste week van augustus.

Beschrijving

In 1747-1748 werd de Republiek getroffen door een politieke crisis die in veel opzichten leek op die uit het Rampjaar 1672; alweer stonden er Franse legers aan de grenzen, alweer riep men om een stadhouder, en alweer was er felle kritiek op de regerende regentenelites in de steden. In recent onderzoek naar het Rampjaar is betoogd dat het verzet toen een politieker karakter had dan we lang dachten. De oproerigheid van de burgers was niet alleen ingegeven door paniek en oranjeliefde, maar omvatte een duidelijk politiek eisenpakket.
Naar de crisis van 1747-1748 is de laatste decennia veel minder onderzoek gedaan, maar we weten dat het er ook toen hard aan toe ging. Regenten werden uitgejouwd, de huizen van belastingpachters werden geplunderd, wie ‘vivat Oranje’ weigerde te roepen kon de gracht in. Het herstel van het stadhouderschap maakte bovendien geen eind aan de onlusten; in plaatsen als Amsterdam en Haarlem duurde het tot 1749 voordat de rust min of meer weerkeerde. Moeten we daaruit afleiden dat er ook deze keer een politieke agenda was? Wat dachten opstandige burgers dat zij aan het doen waren? In hoeverre formuleerden zij hun eisen in termen van burgerschap en burgerrechten? Wie hoorde daarbij en wie niet? En wat vonden andere burgers en ingezetenen daarvan?
In dit BA Seminar gaan we deze vragen vooral onderzoeken aan de hand van drie soorten primaire bronnen uit allerlei grote en kleine steden en dorpen: de pamfletten waarin de verschillende partijen hun standpunten verdedigden, dagboeken en memoires van tijdgenoten, en de archieven van de lokale overheden. We zullen zien hoe ieder type bronnen zijn eigen vorm van ‘bronnenkritiek’ vereist; je gaat daar zelf mee aan de slag in een probleemgestuurd werkstuk dat vooral op deze primaire bronnen is gebaseerd – en je oefent daarmee een vaardigheid die ook essentieel is voor het BA-Eindwerkstuk. Wie dat wil kan ook zijn BA-Eindwerkstuk in het kader van dit BA Seminar schrijven.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting Vaderlandse geschiedenis, met speciale aandacht voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. heeft kennis en inzicht in de aard en betekenis van de politieke crisis van 1747-1748, en de historiografische discussie daarover.
  1. heeft kennis en inzicht in de politieke cultuur, de denkkaders en de actierepertoires van achttiende-eeuwse Nederlanders.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Werkcollege *Excursie

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 = 280 uur

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 24 uur

 • Excursie: 4 uur

 • Tijd voor het bestuderen van inleidende literatuur en entreetoets: 28 uur.

 • Tussentijdse opdrachten en presentatie: 32 uur.

 • Tijd voor eigen onderzoek, presentatie voorbereiden, het schrijven en bespreken van een werkstuk: 192 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-10

 • Entreetoets
  Getoetste leerdoelen: 1,7-10

 • Mondelinge presentatie, opdrachten en participatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 6-10

Weging
Werkstuk: 70%
Entreetoets: 10%
Referaat, participatie, opdrachten: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard word in dit college gebruikt voor communicatie, het beschikbaar maken van studiemateriaal en samenwerkingsopdrachten.

Literatuur

Nader aan te kondigen

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

mw. Prof.dr. J.S. Pollmann
mw. C. Boender MA

Opmerkingen

Geen