Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Immigration, integration and discrimination

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Staten maken bij de toelating en het verblijf van personen op hun grondgebied onderscheid tussen staatsburgers en vreemdelingen en vaak ook tussen vreemdelingen onderling. Dit geldt ook voor Nederland. EU-burgers hebben onder gunstiger voorwaarden het recht in Nederland te wonen, werken en studeren dan niet-EU-burgers. Voor personen met de nationaliteit van een land waarmee Nederland goede economische betrekkingen onderhoudt, gelden in sommige opzichten minder strenge toegangsvoorwaarden dan voor andere derdelanders. Dit vak is een inleiding in de manier waarop juristen en beleidsmakers omgaan met het verschil tussen staatsburgers en vreemdelingen enerzijds en tussen verschillende soorten vreemdelingen anderzijds bij het vormen van immigratierecht. Het vak heeft een juridische invalshoek en is mede bedoeld voor niet-juristen.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Wat is de structuur van het vreemdelingenrecht en wat is de invloed van het internationaal recht en Europees recht?
• Welke vormen van migratie zijn te onderscheiden en in hoeverre bestaat er een recht op migratie?
• Wat is de reden voor ongelijke behandeling van staatsburgers en vreemdelingen en wordt dit onderscheid ook in het private rechtsverkeer gemaakt?
• Wat is de rechtvaardiging voor het stellen van inburgeringseisen en welk effect hebben deze eisen op het integratieproces van vreemdelingen?
• Aan welke rechtsbeginselen is de overheid gehouden bij het gebruik van strafrecht in het vreemdelingenrecht en is ‘ethnic profiling’ bij vreemdelingentoezicht toegestaan?

Leerdoelen

 • Kennis van de wijze van regulering van het vreemdelingenrecht;

 • De belangrijkste dilemma’s in het vreemdelingenrecht kunnen benoemen;

 • Inzicht in de wijze waarop onderscheid wordt gemaakt tussen onderdanen en vreemdelingen en vreemdelingen onderling;

 • Kennis van de mogelijke neveneffecten van handhaving van het vreemdelingenrecht;

 • Het schriftelijk en mondeling onderbouwd tot uitdrukking brengen van de eigen opvattingen over actuele thema’s in het vreemdelingenrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft kennis van de hoofdlijnen van het vreemdelingenrecht

 • U heeft kennis van de dilemma’s bij het maken van onderscheid naar nationaliteit

 • U heeft inzicht in de problemen van het ontbreken van een verblijfsrecht

 • U heeft inzicht in de werking van het beginsel gelijke behandeling

 • U kunt de thematiek in een bondige paper en een presentatie onder woorden brengen

Rooster

Het Instituut voor Immigratierecht (Faculteit Rechten) roostert het vak en het rooster is te vinden op Blackboard

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: G.G. Lodder en P.R. Rodrigues

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Vier maal schrijven van een paper en eenmaal een mondelinge presentatie voorbereiden

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • U dient voor elke werkgroep een paper van 1.200 woorden te schrijven. In de week dat u uw presentatie in de werkgroep moeten houden, vervalt deze verplichting. Het cijfer voor het vak wordt bepaald door het gemiddelde van de vier cijfers voor de papers (4× 20%) en het cijfer voor de presentatie (20%). Indien alle papers zijn ingeleverd en de presentatie is gehouden, maar het eindcijfer is onvoldoende, dan kan een vervangende opdracht worden aangevraagd als herkansing voor het vak.

Inleverprocedures
Via Blackboard

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Het boek Vreemdelingenrecht in vogelvlucht, 5e gewijzigde druk (2014) door G.G. Lodder

Reader:

 • (Verkrijgbaar eind oktober)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: P.R. Rodrigues

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25 C0.05

 • Bereikbaarheid: maandag – donderdag

 • Telefoon: 071-5278822

 • E-mail: p.r.rodrigues@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Immigratierecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 8:30 – 16:00

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7636

 • E-mail: m.e.claproth@law.leidenuniv.nl:: m.e.claproth@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Meer informatie over immigratierecht op
Email adres van het Instituut voor Immigratierecht: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.