Prospectus

nl en

The unification of the Dutch economy mirrored on Germany

Course
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In de negentiende eeuw ontstond in Nederland langzaam een nationale economie. Het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden wist geleidelijk de autonomie van de steden te verminderen en de nationale staat te bestendigen. Een daadkrachtig nationaal overheidsbeleid (met name onder Willem I), centrale belastinginning en verbeteringen in de infrastructuur waren essentieel om de economie te moderniseren. In dit werkcollege spiegelen we deze ontwikkelingen aan die in Duitsland. Daar werd met de invoering van de Zollverein in 1834 onder leiding van Pruissen een begin gemaakt met een vergelijkbaar proces van nationale economische eenwording. De sterke industriëlle groei in het Ruhrgebied viel samen met het moment waarop Nederland zijn economie min of meer open legde en allerlei handelsbeperkingen afschafte. De vergelijking met Duitsland is interessant, omdat dit land in de late negentiende eeuw de belangrijkste handelspartner van Nederland werd. Ook in cultureel opzicht was Nederland vóór de Tweede Wereldoorlog sterk op de grote buur in het Oosten gericht. In welke opzichten maakten beide landen een vergelijkbare sociaal-economische ontwikkeling door, in welk opzicht week Nederland af van het algemene Westerse industrialisatiepatroon, en wat kunnen we over Nederland leren door een vergelijking met Duitsland te maken?

Dit BA-WC is gekoppeld aan het Kerncollege BA2: De grenzen van de macht (semester 1).

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek: de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief, en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. Heeft inzicht in de Nederlands-Duitse economische relaties in de negentiende en twintigste eeuw.
  1. Heeft inzicht in de verschillen en overeenkomsten in de sociaal-economische geschiedenis van Nederland en Duitsland in de negentiende een twintigste eeuw.
  1. Is in staat een aspect van de Nederlandse economische eenwording te vergelijken met de situatie in Duitsland en dit uiteen te zetten in het schriftelijke werkstuk.
  1. Heeft kennis van een aantal kerndebatten in de historiografie van de Economische Geschiedenis

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen colleges: 2 uur p.w. x 13 uur = 26 uur.

  *Materiaal voor werkstuk verzamelen en bestuderen: ca. 76 uur. - Werkstuk schrijven: ca. 84 uur.

 • Studiebegeleiding: afhankelijk per student, bespreking eerste versie werkstuk ca. 30 minuten.

 • Bestuderen literatuur: ca. 40 pp., 6 × 13 weken = ca. 78 uur.

 • Voorbereiden referaat: 8 uur.

 • Voorbereiden gezamenlijk referaat: 8 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6, 8-10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 5, 7, 11

 • Opdracht 1 Voorlopige Inleiding en centrale vraagstelling
  Getoetste leerdoelen: 4

 • Opdracht 2 Voorlopige literatuurlijst en eventuele primaire bronnen
  Getoetste leerdoelen: 2

Weging
Werkstuk: 70%
Referaat: 10%
Participatie: 10%
Opdracht 1: 5%
Opdracht 2: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn; tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen worden herkanst.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Via Blackboard wordt studiemateriaal en sommige artikelen ter beschikking gesteld, en worden cijfers meedegedeeld.

Literatuur

 • M. Kitchen, A History of Modern Germany. 1800 to the present (2nd edition, Oxford 2012; ISBN: 978-0-470-65581-8).

 • Meerdere wetenschappelijke artikelen, deze worden bij aanvang van het werkcollege bekend gemaakt.

 • De opgegeven literatuur moet elke week voorafgaand aan het werkcollege bestudeerd worden.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Dr. M (Martijn) Lak

Opmerkingen

Niet van toepassing.