Prospectus

nl en

The Low Countries and the Iberian World, 1600-1700

Course
2015-2016

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

De Nederlanden hebben in de zestiende en zeventiende eeuw een bijzondere band gehad met de Iberische wereld. Beide werelden onderhielden in deze eeuwen intensieve economische en culturele contacten die hun weerslag hadden op de Spaanse en Nederlandse samenleving. De personele unie waarin de vorstendommen in Spanje en de Nederlanden werden verenigd droeg sterk bij tot de uitwisseling van mensen, ideeën en goederen. In dit college zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de invloed die Nederlanders hebben gehad op de politieke, economische en culturele ontwikkeling in Spanje, Brazilië en Spaans-Amerika. De politieke en staatkundige banden tussen Spanje en de Zuidelijke Nederlanden bleven na de Opstand bestaan waardoor de contacten weinig belemmering ondervonden. Deze gebieden hebben door de hechtere band een belangrijkere rol gespeeld in de Iberische wereld dan de Noordelijke, zelfstandige Nederlanden. Ondanks het langdurige conflict tussen Spanje en de Republiek, dat niet alleen politiek en militair van aard was, maar ook economisch en koloniaal, waren zij in economische zin tot elkaar veroordeeld. Ook op andere terreinen hebben zij op elkaar een invloed gehad die na de Vrede van Munster alleen maar toenam.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis over staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw;

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
De student:

  1. verwerft kennis over de Spaans-Nederlandse betrekkingen tussen 1600 en 1700
  1. krijgt inzicht in staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van de Nederlanden en Spanje.
  1. maakt kennis met en verwerft inzicht in recente wetenschappelijke debatten over de betrekkingen tussen de Nederlanden en de Iberische wereld, 1600-1700 en kan daar kritisch op reflecteren.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Hoorcolleges: 24 uur;

 • Zelfstudie literatuur en hoorcollegestof: 114 uur

 • Tentamen: 2 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen.

Toetsing zal plaatsvinden door middel van twee schriftelijke tentamens met enkele essayvragen. De eerste tussentoets vindt plaats aan het eind van het eerste blok. De tweede aan het eind van het tweede blok.

Weging
Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikkingstellen van studiemateriaal en samenvattingen van de hoorcolleges.

Literatuur

Voor deze cursus wordt een reader beschikbaargesteld. Aanschaf via website readeronline

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

dhr. Dr. M.A. Ebben

Opmerkingen

Maakt deel uit van Minor: Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd