Prospectus

nl en

The Dutch at sea (1600 up till now)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Ruim vier eeuwen geleden zwermden Nederlandse schepen en hun bemanningen uit over de wereldzeeën. Ze voeren naar het noorden, over de Atlantische Oceaan naar het westen en rond Kaap Hoorn en voorbij Kaap de Goede Hoop naar Azië. Ze dreven handel, gingen de strijd aan met Europese concurrenten, onderwierpen goed- of kwaadschiks inheemse volken en stichtten nederzettingen en kolonieën. Het vervoer van goederen en mensen via het water was in veel opzichten bepalend voor de ontwikkeling van scheepstypen, navigatiemiddelen en handelsnetwerken. De maritieme expansie van Nederland heeft diepe sporen nagelaten in de Nederlandse geschiedenis en in Suriname, Indonesië, de Caribische eilanden en andere gebieden in Afrika en Amerika. Naast een mondiale maritieme natie is Nederland ook de belangrijkste toegangspoort tot West-Europa. In deze reeks hoorcolleges worden diverse aspecten van de Nederlandse scheepvaartgeschiedenis in een internationale context belicht. Marine en kaapvaart, cartografie en navigatie, moedernegotie en grote compagniën, containervaart en offshore, schepen en zeevarenden, havenfaciliteiten en binnenvaart komen aan de orde. Studenten kunnen actief participeren tijdens een forumdiscussie met specialisten over Admiraliteit, Staat en Maatschappij. De collegereeks geeft een actueel beeld van de Nederlandse maritieme geschiedenis in de breedste zin van het woord.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
De student:

  1. verkrijgt kennis van en inzicht in belangrijke facetten van de Nederlandse maritieme geschiedenis vanaf omstreeks 1600.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 24 uur

 • Tentamens: 4 uur

 • Bestudering literatuur en collegestof: 112 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: Schriftelijk tentamen
Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen

Weging
Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor communicatie, het plaatsen van powerpointpresentaties en literatuur.

Literatuur

G. Knaap, H. den Heijer en M. de Jong, Oorlogen overzee. Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa 1595-1814 (Amsterdam 2015) [verschijnt in juni 2015]
Artikelen via links op Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

mw. Dr. A.M.C. van Dissel

Opmerkingen

Een aantal colleges wordt door gastsprekers verzorgd; een excursie naar het Rijksmuseum met toelichting van de conservator maritieme collecties behoort tot de mogelijkheden (facultatief).