Prospectus

nl en

Early modern Dutch palaeography

Course
2015-2016

Toegangseisen

Studenten moeten Nederlands kunnen lezen.

Beschrijving

In deze cursus leer je Nederlandse handschriften uit de periode 1550-1800 lezen. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan praktische kennis op het gebied van o.a. het begrijpen van vroegmoderne teksten, het plaatsten van deze teksten in hun context, het maken van transcripties, tijdrekening, eenheden voor geld, maten en gewichten en veel voorkomende afkortingen en Latijnse begrippen. Bovendien wordt de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal behandeld. Ook wordt ingegaan op het verschijnsel teksteditie. Met het oog op een nadere kennismaking met de collegestof zal een excursie worden gemaakt naar een relevant archief of een onderzoeksinstelling. Voor diegenen die zich willen richten op (afstudeer)onderzoek in de geschiedenis van de Nederlanden in de vroegmoderne tijd is deze cursus verplicht.

Het hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichtingen Vaderlandse Geschiedenis en Economische en Sociale Geschiedenis.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor onderzoek in Nederlandse primaire bronnen van de vroegmoderne tijd
   bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwantitatieve en kwalitatieve primaire bronnen;
   bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor het gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen;

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak
De student:

  1. Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal van de vroegmoderne tijd.
  1. Kan teksten in hun historische en functionele context plaatsen en als zodanig begrijpen.
  1. Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal.
  1. Verwerft kennis van bronnentypes, tijdrekening, maten en gewichten uit de periode 1550-1800.
  1. Kan vroegmoderne handgeschreven Nederlandse teksten lezen.
  1. Heeft basiskennis over het maken van een teksteditie.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege, met excursie

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • College: 22 uur

 • Excursie: 4 uur

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en het maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding van het college: 112 uur

 • Tentamen: 2×1 uur

Toetsing

De cursus wordt getoetst door middel van:

 • een schriftelijk tentamen, toetst leerdoelen 1-7.

 • tussentijdse opdrachten, die worden ingeleverd bij de docent en die in het college worden besproken, toetst leerdoelen 6-7.

 • participatie tijdens het bespreken van primaire bronnen gedurende de colleges, toetst leerdoelen 2-5, 6.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers waarvan het schriftelijk tentamen voor 80 % telt en de participatie en wekelijkse opdrachten voor 20 %.

Alleen het tentamen kan worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Blackboard wordt in deze cursus gebruikt voor communiceren in de groep en het beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Reader Oud Schrift, 1550-1800. Het bestellen van readers kan via de bestelwebsite van Universiteit Leiden. Zie readeronline voor verdere uitleg.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

mw. Dr. A. Schmidtpollma (semester 1)
mw. Prof.dr. J.S. Pollmann (semester 2)

Opmerkingen

Geen