Prospectus

nl en

Communism in the polder. The Dutch Commmunist Party 1918-1963

Course
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In het bedaarde politieke landschap van Nederland vormde de communistische beweging een uitzonderlijk verschijnsel. Terwijl de grote politieke partijen (en de met hen verbonden ‘verzuilde’ maatschappelijke organisaties) er naar streefden hun conflicten middels onderling overleg tot een goed einde te brengen, blonken de communisten uit in het polariseren van discussies en demoniseren van politieke tegenstanders. Omgekeerd stond de CPN gedurende de hele periode van haar bestaan in een kwade reuk als een staatsgevaarlijk filiaal van ‘Moskou’.
In dit college wordt aan de hand van wetenschappelijke literatuur over de geschiedenis van de CPN, contemporaine publicaties (brochures, kranten) en egodocumenten van (oud-)communisten een beeld geschetst van de eigenaardige partijcultuur van een club die nooit erg groot werd, maar wel een constante, in het oog springende factor in de Nederlandse politiek vormde. Dit werkcollege is gekoppeld aan het Kerncollege ‘Grenzen van de macht’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis;

Leerdoelen, specifiek voor dit college

  1. De student heeft kennis opgedaan van de hoofdlijnen van de geschiedenis van de communistische beweging, in het bijzonder in Nederland.
  1. De student heeft inzicht verworven in de voornaamste kenmerken van de communistische partijcultuur.
  1. De student heeft ervaring opgedaan met het zoeken en kritisch analyseren van primair bronnenmateriaal.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • College: 26 uur.

 • De overige uren dienen besteed aan het vooraf bestuderen van de verplichte literatuur, voorbereiding van de eigen presentatie, een excursie naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam en het onderzoek en schrijven van het werkstuk.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur en primaire bronnen, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6, 7-10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 6, 7-10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 5, 8-9

Weging
Werkstuk: 70%
Referaat: 20%
Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Literatuur en bronnen worden zoveel mogelijk via“Blackboard”:https://blackboard.leidenuniv.nl/ beschikbaar gesteld.
Powerpointpresentaties van docent en studenten worden op Blackboard geplaatst.

Literatuur

Zie Blackboard. Titels van de te lezen artikelen en hoofdstukken worden nader bekend gemaakt. Er hoeft geen literatuur te worden aangeschaft, maar op enige print- en kopieerkosten moet wel worden gerekend.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Dr. D. Bos

Opmerkingen

Een excursie naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam is verplicht onderdeel van de cursus.