Prospectus

nl en

Political Religion in the Western World in the 19th and 20th Century

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college gaat over het snijvlak van politiek en religie in de westerse wereld van de 19de en 20ste eeuw. Daarbij komen vooral de religieuze trekken aan de orde die politiek sinds de Franse Revolutie kan aannemen, niet alleen in totalitaire ideologieën als het fascisme en communisme maar ook in democratieën. Er wordt aandacht besteed aan de volgende vragen: op welke wijze maakt de politiek gebruik van religieuze vormen; in hoeverre zitten er religieuze aspecten aan seculiere ideologieën als het socialisme en fascisme; in hoeverre gebruiken politieke leiders en bewegingen niet alleen een religieuze vormentaal, maar ontvouwen zij ook een quasireligieus programma: een zinvol leven, een nieuwe mens en een stralende toekomst?

Verschillende specialisten op het terrein van de 19de en 20ste-eeuwse geschiedenis zullen aan de hand van case-studies dit thema nader belichten.

Bijvoorbeeld: ‘de eerste politieke massaorganisaties, 1830-1850’; socialistische heilstaten, utopisme en goedgelovigheid’; ‘de revolutionaire mystiek van het jaar 1917 in Rusland’; ‘charisma, religie en het nazisme’; ‘antiklerikalisme als politieke religie in de Spaanse Burgeroorlog’; ‘Martin Luther King, the Civil Rights Movement and American Civil Religion’.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
De student:

  1. krijgt kennis van en inzicht in de belangrijkste historiografische en teheoretische discussies op het brede terrein van de ‘politieke religie’.
  1. krijgt kennis van en inzicht in de manier waarop moderne politiek sinds de Franse Revolutie religieuze trekken kan krijgen – juist ook in democratieën.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Hoorcollege door diverse (ca. 12) docenten.

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 2 uur p.w. x 13 uur = 26 uur.

 • Toetsing: 4 uur

 • Voorbereiding college: 3 × 13 uur = ca. 40 uur.

 • Voorbereiding van twee deeltentamens: samen 70 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: take home- tentamen
Deeltoets 2: schriftelijk tentamen met enkele essay-vragen

Weging
Deeltoets 1: 30 %
Deeltoets 2: 70 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor: algemene informatie, Power Points, web-links, aanvullende literatuur, discussiefora. toetsen etc.

Literatuur

J. Augusteijn, P. Dassen, M. Janse (eds), Political Religion beyond Totalitarianism. The Sacralization of Politics in the Age of Democracy (Palgrave Macmillan: Houndmills 2013) en aanvullende teksten op Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Contractonderwijs: niet van toepassing

Contact

dhr. Dr.M.L. De Vries

Opmerkingen

Geen