Prospectus

nl en

Korean for Academic purposes

Course
2015-2016

Toegangseisen

Met succes Koreaans taalprogramma Korean 1.1 afgerond hebben.

Beschrijving

Deze taalcursus heeft twee doelstellingen: het verwerven van een substantieel inzicht in de taalkundige eigenschappen van het Koreaans aan de ene zijde, en het verwerven van de leesvaardigheid (van de geschreven teksten) aan de andere zijde. Het beoogt verder het ontwikkelen van de academische vaardigheid van de studenten die zich later in het programma voor onderzoeksdoeleinden moeten inzetten om diverse Koreaanstalige bronnen te raadplegen.
In samenhang met de doelstellingen bestaat de reeks colleges uit 2 concrete onderdelen: het analyseren en vertalen van de teksten, gevolgd door leesoefeningen over de behandelde teksten aan de hand van het tekstboek. Studenten krijgen wekelijks de vertaalopdrachten van de betreffende les als huiswerk mee en die zullen vervolgens tijdens de colleges besproken worden aan de hand van zinsontleding en het vertalen en begrijpen van een tekst. Ter vergroting van lexicaal en syntactisch inzicht wordt daarbij een contrastieve methode gehanteerd die het structurele verschil tussen Nederlands en Koreaans belicht.

Leerdoelen

 • Het verwerven van fundamenteel inzicht in de taalkundige eigenschappen van het Koreaans,

 • Het leren lezen, begrijpen en analyseren van enkelvoudige Koreaanse teksten over de verschillende onderwerpen,

 • Het maken van een samenvatting van de gelezen teksten in eenvoudige formuleringen,

 • Het vertalen van Koreaanse zinnen naar het Nederlands (of vice versa.)

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar niveau A2, tussenstapfase van Basisgebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur:

 • Bijwonen van colleges (2 uur p.w. x 13 weken): 26 uur

 • Bestuderen/ vertalen van opgedragen teksten en voorbereiden van oefeningen over de behandelde leerstof (5 uur p.w. x 13 weken): 65uur

 • Voorbereiden van 2 tussentoetsen (16uur x 2 toetsen): 32 uur

 • Voorbereiden van een eindtoets: 17 uur

Toetsing

 • Wekelijkse take-home opdrachten: (10% van de totale waardering)

 • 3 schriftelijke toetsen: 2 tussentoetsen met korte open (invul)vragen over de grammatica in en de inhoud van de behandelde leerstof ( 2 × 30% = 60% ), gevolgd door een eindtoets met korte open vragen over de behandelde leerstof aan het eind van het semester (30%)

Het eindcijfer wordt gevormd door (het gemiddelde van) de drie onderdelen, waarbij elke deeltoets met minimaal 5.0 (= 15 punten van 30 punten) en het gemiddelde cijfer van de drie toetsen met minimaal 6.0. (= 54 punten van 90 punten in totaal) moet worden afgesloten. In geval van een onvoldoende worden de drie toetsen door één gezamenlijke toets over de behandelde leerstof van het hele semester vervangen: m.a.w. er is geen aparte herkansing voor een deeltoets, terwijl het cijfer van de herkansing alle eerder behaalde deelcijfers vervangt.

Blackboard

Blackboard zal gebruikt worden voor het ter beschikking stellen van lesmateriaal en aan de colleges gerelateerde mededelingen, maar ook voor het aan- en inleveren van opdrachten.

Literatuur

Cho, H.S. e.a. (ed.):Yonsei Korean Reading 2 (연세 한국어 읽기 2). Seoul: Yonsei University Press, 2010. ISBN: 9788971419304

Aanbevolen literatuur:

 • Van den Toorn, M.C. : Nederlandse grammatica. Wolters-Noordhoff, Groningen 1984: http://www.dbnl.org/tekst/toor004nede01_01/toor004nede01_01_0008.php

 • Ihm, H.B, e.a.: Korean Grammar for International learners. Seoul; Yonsei Univ. 2001.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

n.v.t.

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamer 105 op het Arsenaal.

Opmerkingen

As is the case for all Korean Studies courses, a strict attendance policy will be enforced. Attendance to all lectures and seminars is expected. Failure to attend results in a lower grade. If you do not attend more than three classes you will not be able to continue attending the classes and your exam and/or paper may not be graded by the instructor(s). If you have a valid reason not to attend, you may get dispensation from this rule, but you have to consult the coordinator of studies on this.
Conform deze regeling van de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht voor het volgen van deze cursus: het collegebezoek wordt door de docent geregistreerd. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de Studiecoördinator Mw. S. Kraakman