Prospectus

nl en

Aristoteles Ethica Nicomachea

Course
2015-2016

Toegangseisen

 • Studenten BA-programma Wijsbegeerte: afgeronde propedeuse.

 • Studenten BA-programma GLTC: afgeronde propedeuse.

 • Overige studenten (met inbegrip van contractonderwijs): een afgeronde propedeuse en de onderdelen Antieke Wijsbegeerte en Ethiek uit het BA programma Wijsbegeerte.

Beschrijving

De zogenaamde Ethica Nicomachea is een cruciale tekst in de geschiedenis van de filosofie. Aristoteles stelt hierin de vraag wat geluk is en op wat voor manieren een mens gelukkig kan worden. Vervolgens presenteert hij als eerste een uitgewerkte deugdenethiek en gaat daarbij in op gerelateerde thema’s als verantwoordelijkheid, wilszwakte (akrasia) en vriendschap. De actuele relevantie van het werk is onomstreden—zo speelt het nog steeds een rol in moderne deugdenethiek en psychologie (geluk)—maar er is veel discussie over de correcte interpretatie van Aristoteles’ argumenten. Tijdens dit college zullen wij de Ethica Nicomachea integraal (in vertaling) lezen en bestuderen met behulp van secundaire literatuur.

Leerdoelen

Doelstellingen

De cursus heeft tot doel de student in detail kennis te laten maken met de Ethica Nicomachea van Aristoteles en te demonstreren hoe antiek filosofische teksten gelezen (kunnen) worden met inachtneming van het historisch karakter van de tekst

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de ethiek van Aristoteles;

 • de historische context waarbinnen de ethiek van Aristoteles begrepen dient te worden;

 • de actuele filosofische relevantie van de ethiek van Aristoteles.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • relevante secundaire literatuur te vinden en te gebruiken;

 • de argumentatie van een Aristotelische tekst te analyseren;

 • te reflecteren op de filosofische relevantie;

 • zijn/ haar bevindingen op heldere wijze te presenteren in woord en geschrift.

Rooster

Zie: Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016 BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar. Let op: het college op 5 februari vervalt; deze cursus start op vrijdag 12 februari.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor- /werkcollege

Aanwezigheid en actieve participatie zijn verplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Deelname aan colleges: 14 × 3 uur: 42 uur.

 • Afsluitend schriftelijk tentamen: 3 uur.

 • Voorbereiding (bestudering primaire tekst en secundaire literatuur): 80 uur.

 • Voorbereiding presentatie: 38 uur.

 • Midterm paper: 60 uur.

 • Voorbereiding afsluitend schriftelijk tentamen: 57 uur.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (50%)

 • Midterm paper (25%)

 • Mondelinge presentatie (25%)

Herkansing

De herkansing bestaat uit een mondeling gesprek op basis van een nieuwe schrijfopdracht (beide componenten tellen voor 50% mee).
Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.
Een student die niet aan praktische opdrachten (presentatie, aanwezigheid, actieve participatie) heeft voldaan heeft geen toegang tot het hertentamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt om met de groep te communiceren, informatie beschikbaar te stellen etc.

Literatuur

 • Ch. Pannier, J. Verhaeghe, Aristoteles Ethica, Groningen (Historische Uitgeverij) 1999 (of later) (ISBN: 9789065540058).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie: Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd voor de cursus en het tentamen via uSis te registreren met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster en het tentamenrooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte: niet van toepassing.
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. R.M. van den Berg

Opmerkingen