Prospectus

nl en

Curses, divination and magical papyri: religion and the future

Course
2015-2016

Toegangseisen

Voor Geschiedenisstudenten: Beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Voor GLTC-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Methodenblok behaald.

Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

In vervloekingstabletten, divinatie en toverpapyri zien we de antieke preoccupatie met de toekomst. Hoe dacht men dat die toekomst eruit zag? Wie kon men daarover ondervragen? Hier speelt divinatie een rol, waarbij men aan de goden advies vroeg over de toekomst. En daarna konden ze zaken nog urgenter worden: als er iets was dat je niet zinde, wat kon je daar dan aan doen? Opties waren een vloek uit te spreken (‘moge hij niet eten of slapen totdat hij de gestolen waar heeft terugbezorgd’) of een smeersel te brouwen om magie mee te beoefenen.

Dit onderwerp vraagt bestudering vanuit een breed perspectief: van de praktische rol van toekomstvoorspellingen in het antieke leven tot de psychologie van het voorspellen en ook de manieren waarop de antieke mens met risico’s en crisis omging. Deed de antieke mens aan risicomanagement of vertrouwde hij op zijn geluk?

In deze seminar onderzoeken we de manieren waarop de antieke mens met de onzekere toekomst omging. Gezamenlijk doen we literatuurstudies van (vertaalde) primaire en secundaire bronnen. Verder bestudeert iedere student een deelaspect (naar eigen keuze), presenteert dit en schrijft hierover een werkstuk.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C.-400 n.C; sociaaleconomische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact.
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. Leert specifiek om te gaan met drie corpora primaire bronnen: vervloekingen, orakeltabletten en de PGM.
  1. Verwerft inzicht in debatten over religie, en specifiek in relatie tot de toekomst.
  1. Leert op abstract niveau na te denken over onzekere aspecten van het dagelijks leven in de oudheid.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 EC x 28 uur = 280 EC

 • Volgen college: 2u per week x 13 weken: 26 uur.

 • Gezamenlijk te lezen literatuur: 400 pagina’s: 54 uur

 • Referaat: 20 uur

 • Opdracht 1 (bronstudie): 16 uur

 • Opdracht 2 (peer review): 10 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief verzamelen bibliografie/inlezen/onderzoek): 150 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1, 2-5, 7-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 3-5, 10, 11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1 (bronstudies college en opdracht)
  Getoetste leerdoelen: 3, 4, 5, 9

 • Opdracht 2 (peer review)
  Getoetste leerdoelen: 2d-e,6

Weging
Werkstuk: 60%
Referaat (Pitch2Peer): 10%
Opdracht 1 (Bronstudie Pitch2Peer en bronpresentaties): 20%
Opdracht 2 (Peer review Pitch2Peer NB: inclusief op tijd inleveren, aantal woorden, coherentie van je eerste versie aan peer reviewers en docent): 10%
Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor: communicatie student en docent.

Literatuur

Literatuur wordt op college bekend gemaakt

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

mw. Dr. K. Beerden

Opmerkingen

Studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur kunnen in overleg met de docent dit werkcollege volgen voor 5 EC.