Prospectus

nl en

Stage

Course
2015-2016

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC).
Om te kunnen starten met JNM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald. En om stage te kunnen lopen, moet je de vakken uit het eerste semester van JNM met een voldoende hebben afgerond.

Beschrijving

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (JNM). (30 ects) . De stage valt in het tweede semester. Daar kiest de student één van de verdiepingsvakken: Audiovisuele Journalistiek, Wetenschapsjournalistiek of een Stage.
De student draait mee in het werk op een stageplek en voert daarnaast een klein onderzoeksproject uit. In sommige gevallen kan de gehele stage uit het doen van onderzoek bestaan. Onderzoeksprojecten uit het verleden zijn bijvoorbeeld specifieke vormen van lezers-, kijkers- of luisteraarsonderzoek, de evaluatie of het opzetten van een website of E-zine.
De stagecommissie, bestaande uit de docent-coördinator en een docentbegeleider, beoordeelt vooraf de geschiktheid van de stageplaats en het onderzoek. In voorkomende gevallen wordt de onderzoeksopdracht tijdens de eerste weken van de stage nader ingevuld.
De commissie beoordeelt:

  • Of de stage inhoudelijk aansluit bij het niveau van het programma

  • Of de stage voldoende specifieke leereffecten beoogt in het kader van het programma.

Deze beoordeling vindt plaats op basis van een stageplan, een inhoudelijke omschrijving van de stage-opdracht, inclusief onderzoek met probleemstelling, gehanteerde methode, voorlopige afbakening en tijdsplanning.

Studenten die zonder goedgekeurd stageplan aan een stage beginnen lopen het risico dat hun punten niet gehonoreerd worden.

Er zijn stageplaatsen beschikbaar, maar het staat studenten vrij zelf een stageplaats te zoeken (na overleg met Studenten Loopbaan Service en de begeleider). Stagebieders zijn ‘traditionele’ media, zoals kranten en tijdschriften (o.a. Algemeen Dagblad, Leidsch Dagblad, Mare, Onze Taal, de Volkskrant), persbureaus (o.a. ANP), omroepen (o.a. NOS Headlines, NOS radio en tv, Wereldomroep, Zembla, RTV West) en andere instellingen (SURF, Meertens Instituut, Maters en Hermsen), die zeer geïnteresseerd zijn in met name onderzoek op het gebied van nieuwe media. Daarnaast zijn er stageplaatsen bij internetredacties en communicatiebureaus. Ook een stage in het buitenland hoort tot de mogelijkheden.

Studenten zijn verplicht een van de twee voorlichtingsbijeenkomsten over de stagemogelijkheden bij te wonen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met Studenten Loopbaanservice. Neem ook eerst contact met je stagebegeleider op voordat je contact opneemt met de stageplaats.

Leerdoelen

Hoofddoel van de stage is dat de student praktijkervaring opdoet in een professionele journalistieke of nieuwe media-omgeving en daarmee zijn inzicht vergroot in de beroepspraktijk, de eigen bekwaamheden (competenties) verder ontwikkelt en leert te reflecteren op het eigen functioneren. Daarnaast: het bedenken, opzetten en uitvoeren van een klein eigen onderzoek.

Rooster

De stage kan op elk gewenst moment ingaan.

Onderwijsvorm

Stage

Toetsing

Beoordeling geschiedt op basis van het stageverslag door de stagebegeleider en de schriftelijke beoordeling van de stageverlener. Daarin spelen een rol:

  • De kwaliteit van de gemaakte producten op de stage

  • Reflectie op het eigen functioneren

  • De kwaliteit van het onderzoek

Blackboard

Elke student wordt geacht de informatie op Blackboard “Stage (verdiepingsvak)” doorgenomen te hebben als begin van zijn oriëntatie op de stage.

Literatuur

n.v.t.

Aanmelden

Studenten van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media kunnen hun voorkeur voor dit verdiepingsvak kenbaar maken. In de loop van het eerste semester ontvang je hierover een mail van de studiecoördinator JNM. Aanmelden voor de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Contact

Voor stages: Studenten Loopbaan Service

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl.: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Dhr. J. Donkers, MA, P.N. van Eyckhof 3, room 1.01b.

Opmerkingen

Studielast
Voor de stage krijg je 10 ects, waarvan je 1 ects besteedt aan een klein onderzoek op de stageplek.
De meeste stageverleners vinden een stage van 10 ects te weinig om goed stage te kunnen lopen. Daarom trekken studenten vaak 3 maanden, soms parttime, voor de stage uit. De studiepunten die dat extra oplevert, worden als ‘extra-curriculair’ bijgeschreven maar mogen niet gebruikt worden om elders aan een minimum aantal studiepunten te komen.