Prospectus

nl en

The force of history: memory politics in early modern Europe

Course
2015-2016

Toegangseisen

Beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-Seminar.

Beschrijving

In vroegmodern Europa was het verleden een belangrijke bron van autoriteit, legitimiteit en inspiratie. In politieke teksten spanden propagandisten het verleden daarom regelmatig voor hun karretje. Door de politieke geladenheid van het verleden ging geschiedenispolitiek echter vaak gepaard met conflicten. Zo werden herinneringen aan de Franse Godsdienstoorlogen nog tot ver in de zeventiende eeuw gebruikt door protestanten en katholieken om onderlinge meningsverschillen uit te vechten, diende de herinnering aan de Nederlandse Opstand als een belangrijk maar controversieel referentiekader voor Habsburgs beleid in de Zuidelijke Nederlanden, en was de Glorious Revolution in Engeland, Schotland en Ierland nog lang na 1688-89 een twistpunt in de binnenlandse politiek.

Waarom was het verleden politiek zo bruikbaar? In dit BA-seminar gaan we onderzoeken hoe en waarom gezagsdragers, opiniemakers en andere belanghebbenden in de vroegmoderne Europese politiek het verleden aanwendden om hun standpunten te ondersteunen. Verder proberen we met behulp van inzichten uit de cultural memory studies te verklaren hoe het komt dat politieke conflicten vaak uitmondden in onenigheden over het verleden. In het college komen verschillende casus aan bod met speciale aandacht voor Engeland, Frankrijk en de Habsburgse Nederlanden. Studenten formuleren vervolgens zelf een relevante probleemstelling en schrijven een op primaire bronnen en secundaire literatuur gebaseerd werkstuk.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

  *8. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht: – bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen. Leerdoelen, specifiek voor dit college
  De student:

  1. heeft geleerd kritisch te reflecteren op kennis en inzichten uit de bestaande literatuur over cultural memory studies;
  1. heeft kennis van en inzicht in het politieke belang dat mensen in vroegmodern Europa hechtten aan het verleden;
  1. heeft kennis van en inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen vroegmoderne en moderne herinneringspraktijken.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • bijwonen colleges: 2 uur x 12 = 24 uur

 • bestuderen van de verplichte literatuur: 60 uur

 • schrijven van een werkstuk: ca. 172 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

 • voorbereiding mondelinge presentatie: ca. 10 uur

 • opdrachten: ca. 20 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-10

 • Mondelinge presentatie (met gebruik van powerpoint of prezi)
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 7-10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1 (korte presentatie over online en offline beschikbaarheid van primaire bronnen)
  Getoetste leerdoelen: 7-10

 • Opdracht 2 (kort essay over het actuele politieke gebruik van het verleden)
  Getoetste leerdoelen: 11

 • Opdracht 3 (werkstukopzet)
  Getoetste leerdoelen: 2

Weging
Werkstuk: 60%
Referaat: 10%
Participatie: 10%
Opdracht 1: voldoende of onvoldoende
Opdracht 2: 10%
Opdracht 3: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk en opdracht 1 voldoende moeten zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van collegemateriaal.

Literatuur

 • Erika Kuijpers, Judith Pollmann, Johannes Müller en Jasper van der Steen, eds., Memory before Modernity. Practices of Memory in Early Modern Europe (Leiden/Boston: Brill, 2013). Beschikbaar in open access.

 • Overige literatuur wordt op Blackboard of via de collegeplank in de UB beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dhr. dr. J.A. (Jasper) van der Steen

Opmerkingen

Geen