Prospectus

nl en

The Caribbean: at the crossroads of four continents

Course
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Na de afschaffing van de slavernij in de 19e eeuw namen in het Caraïbisch gebied contractarbeiders de opengevallen plaatsen op de plantages in. Het waren in meerderheid Chinezen, Indiërs en Javanen die als zodanig een nieuw bestaan trachtten op te bouwen. Doordat de meesten van hen na afloop van hun contract in de Caraïben bleven wonen, stonden zij mede aan de wieg van talrijke politieke, culturele en sociaal-economische veranderingen. De etnische groepen in de onderscheiden landen – waar ingezetenen van Afrikaanse afkomst niet zelden in de meerderheid waren – oriënteerden zich op hun plaats van vestiging èn op hun herkomstgebied. Daarbij voegde zich na verloop van tijd ook een gerichtheid op de Verenigde Staten, voor veel bewoners ‘het beloofde land’ dan wel ‘het imperialistische noorden’, en op Europa, de ‘oude wereld’, die als koloniale macht in het Caraïbisch gebied was opgetreden.

In dit college zullen de migratiebewegingen centraal staan die het Caraïbisch gebied in de 19e en 20e eeuw met Amerika, Afrika, Azië en Europa hebben verbonden. Daarbij zal gekeken worden naar de vestiging van nieuwkomers in Caraïbische landen, hun bijdragen aan de plurale samenlevingen waarvan zij deel gingen uitmaken en hun opgaan in zich ontwikkelende natiestaten. Tegelijk zal de aandacht uitgaan naar de transnationale relaties die bewoners van deze regio hebben onderhouden en naar de diasporas die zich onder invloed van globaliseringsprocessen hebben gevormd. Tenslotte zal worden stilgestaan bij etnische groepen die vanuit de Caraïben naar de (voormalige) koloniale moederlanden dóór migreerden en in Europa of de Verenigde Staten eigen gemeenschappen opbouwden.

Dit college is gekopppeld aan het Kerncollege (KC) ‘Global Connections’ (sem. II).

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek: van de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief, in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; van het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen en voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student heeft:

  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen (arbeids)migratie, transnationalisme en diaspora, en in de onderzoeksmethoden en -technieken behorende bij Caraïbische migratiegeschiedenis.
  1. kennis van en inzicht in de historiografie behorende bij Caraïbische migratiegeschiedenis.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Volgen college: 2 uur x 13 weken = 26 uur.

 • Bestuderen verplichte literatuur: circa 625 pagina’s à 7 pagina’s per uur = 89 uur.

 • Voorbereiden/maken van twee tussentoetsen: 20 uur.

 • Studiebegeleiding: 5 uur.

 • Schrijven werkstuk (inclusief inlezen en onderzoek): 140 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 6-9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5, 6-9

 • Opdracht 1 (schrijven/presenteren van essay over documentaire door toepassing van kernbegrippen)
  Getoetste leerdoelen: 1, 8

 • Opdracht 2 (schrijven/presenteren van essay over documentaire door toepassing van kernbegrippen)
  Getoetste leerdoelen: 1, 8

Weging
Werkstuk: 70 %
Referaat: 10 %
Participatie: 10 %
Opdracht 1: 5 %
Opdracht 2: 5 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Deelnemers dienen ruim van tevoren de volgende boeken te hebben aangeschaft:
Chan E.S. Choenni, Hindostaanse Surinamers in Nederland 1973-2013 (Arnhem: LM Publishers, 2014)
Winston James, Holding Aloft the Banner of Ethiopia. Caribbean Radicalism in Early Twentieth-Century America (London/New York: Verso, 1999)
De overige literatuur zal door de docent beschikbaar worden gesteld. Tot die literatuur behoort een artikel dat voorafgaande aan het eerste college dient te worden bestudeerd: Bonham C. Richardson, ‘Caribbean Migrations, 1838-1985’ in: Franklin W. Knight and Colin A. Palmer, The Modern Caribbean (Chapel Hill/London: The University of North Carolina Press, 1989), p. 203-228.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Dr. P.J.J. Meel

Opmerkingen

Geen