Prospectus

nl en

Violence and Violence Control in the Low Countries up to 1550

Course
2015-2016

Toegangseisen

Beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-seminar.

Beschrijving

In het debat over de rol van geweld in de samenleving worden de Middeleeuwen steevast opgevoerd als de periode van bloedvergieten, wreedheid en wraak. Er zou sprake zijn geweest van een relatief omvangrijke private gewelddadigheid, als gevolg van de heersende eercultuur en een zwak staatsgezag met bijbehorende eigenrichting. Pas in de Nieuwe Tijd zou de langzame daling van het aantal geweldsmisdrijven en het justitiële contra-geweld zijn ingezet. Dat roept de vraag op naar de omvang, aard en achtergrond van de gewelddadigheid van alledag in de late Middeleeuwen. In dit college proberen we na een verkenning van de veelheid aan theoretische literatuur de geweldsuitoefening in de Nederlanden aan de hand van primaire bronnen in kaart te brengen, waarbij deze bronnen ook kritisch getoetst zullen worden. Het geweld wordt bestudeerd met onderscheid naar stad en platteland en een blik op de aard en ontwikkeling van het overheidsgezag. Daarbij komt ook de kwestie aan de orde in hoeverre geweldsuitoefening cultureel bepaald is en welke rol ‘nature’ daarin speelt. Verder wordt gekeken naar het wapenbezit onder brede lagen van de bevolking. Met de verkregen inzichten kunnen we proberen te achterhalen of de middeleeuwers naar verhouding werkelijk gewelddadig zijn geweest.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart en contacten met de buiten-Europese wereld.
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis. Daarbij heeft hij vaardigheid verworven in de paleografie en is hij ingevoerd in de middeleeuwse bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student heeft:

  1. vaardigheid in de toepassing van de onderzoeksmethoden en –technieken van de middeleeuwse geschiedenis, inclusief de zestiende eeuw; het gebruik van laatmiddeleeuwse justitiële, administratieve en andere bronnen(edities).
  1. kennis van de rol van privaat geweld in de laatmiddeleeuwse samenleving en begrip van het debat over de ontwikkeling van dat geweld sindsdien.

Rooster

See Timetable and deadlines History

Onderwijsvorm

*Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges: 26 uur

 • Toetsing: 2 uur

 • Bestuderen literatuur: 45 uur

 • Voorbereiding college / opdrachten: 55 uur

 • Voorbereiden presentatie: 12 uur

 • Schrijven werkstuk: 140 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 2-5, 7-10

 • Entreetoets
  Getoetste leerdoelen: 1, 10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 7-9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6-10

 • Opdracht 1 (analyse debat)
  Getoetste leerdoelen: 1

 • Opdracht 2 (analyse type bron)
  Getoetste leerdoelen: 8-9

Weging
Werkstuk: 50%
Entreetoets: 10%
Referaat: 10%
Participatie: 10%
Opdracht 1: 10%
Opdracht 2: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Literatuur

De literatuur wordt in het college verzameld en geanalyseerd. Voor de entreetoets moeten de volgende werken bestudeerd zijn:

 • Warren C. Brown, Violence in Medieval Europe (2de druk, Harlow 2014) – aanschaffen

 • Gregory Hanlon, ‘The Decline of Violence in the West: From Cultural to Post-Cultural History’, English Historical Review 125 (2013) 367-400.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Prof.dr. J.A. Mol
Fryske Akademy, Postbus 54, 8900 AB Leeuwarden
058-2343036

Opmerkingen

n.v.t.