Prospectus

nl en

Colonial and world history: Dutch sources as a window to the world

Course
2015-2016

Toegangseisen

-

Beschrijving

Dit college bestaat uit hoor- en werkcolleges: Je hoeft je in uSis alleen aan te melden voor het werkcollege.

In dit college staan de bronnen centraal die voortgekomen zijn uit de Nederlandse overzeese expansie en vragen we ons af op welke wijze deze bronnen gebruikt kunnen worden voor de lokale geschiedschrijving van de verschillende regio’s in Afrika, Amerika en Azië. Aan bod komen formele bronnen zoals de administraties van de VOC en WIC in de vroegmoderne tijd of het ministerie van koloniën uit de negentiende eeuw, maar we kijken bijvoorbeeld ook naar reisverslagen, wetenschappelijke expedities en missie- en zendingsarchieven. Hoe beschrijft bijvoorbeeld VOC admiraal Matelieff zijn eerste ontmoetingen met de verschillende vorsten in de Molukken in 1607 en wat leren we daaruit over de lokale politieke geschiedenis? Het gaat hier om bronnen die sterk tot de verbeelding spreken, maar die ook een zeer kritische benadering behoeven. Dit college combineert daarom praktijkervaring met primaire Nederlandstalige bronnen over Azië, Afrika en Amerika, met een theoretische benadering van deze bronnen. Dit hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling;

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak
De student:

  1. Heeft kennis van de belangrijkste primaire brontypen met betrekking tot Azië, Afrika en Amerika die voortgekomen zijn uit de Nederlandse expansie en kolonisatie.(Tentamen)
  1. Heeft inzicht in de wijze waarop men deze bronnen kan vinden en selecteren. (Tentamen en practicumopdrachten)
  1. Heeft kennis van de belangrijkste onderzoeksmethoden die beschikbaar zijn om deze koloniale primaire bronnen te analyseren.(tentamen en practicumopdrachten)
  1. Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal. (practicumopdrachten)
  1. Maakt zich een bronnenkritische houding eigen, waarbij hij inzicht krijgt in zowel de beperkingen als de mogelijkheden die het primaire koloniale bronnenmateriaal biedt. (practicumopdrachten)
  1. Verwerft inzicht in de voornaamste debatten over het gebruik van koloniaal bronnenmateriaal voor regionale en mondiale geschiedschrijving. (tentamen)
  1. Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal. (Practicumopdrachten)

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 24 uur

 • Practica en practicumverslag: 36 uur

 • Tentamen: 2 uur

 • Bestuderen literatuur: 66 uur

 • Voorbereiding college/opdrachten: 12 uur

Toetsing

De leerdoelen van het hulpvak worden getoetst via onderstaande toetsvormen:

 • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en essayvragen (30 %)
  Getoetste leerdoelen: 1-4, 7

 • Practicumverslag (50 %)
  Getoetste leerdoelen: 3-6, 8

 • Referaat, mondelinge presentatie (20 %)
  Getoetste leerdoelen: 1-8

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met de aanvullende eis dat alle deeltoetsen voldoende moeten zijn.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Hertentamen
Indien het schriftelijk tentamen met een onvoldoende is beoordeeld, kan het worden herkanst. Voor de datum van het hertentamen zie: Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Indien het practicumverslag en referaat met een onvoldoende zijn beoordeeld, kunnen die worden herkanst na overleg met de cursuscoördinator mw. dr. Alicia Schrikker .

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de organisatie van de cursus en de communicatie tussen docent en studenten

Literatuur

Voor dit college dienen verschillende artikelen bestudeerd te worden die beschikbaar worden gesteld in een syllabus.

Aanmelden

Via uSis

Dit college bestaat uit hoor- en werkcolleges: Je hoeft je in uSis alleen aan te melden voor het werkcollege.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

mw. Dr. A.F. Schrikker .

Opmerkingen

Geen