Prospectus

nl en

Believing in the gods. An introduction to ancient religions

Course
2015-2016

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.
Kennisname van F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid, Amsterdam 2008 of later (11de druk en verder), wordt ten zeerste aanbevolen.

Beschrijving

De antieke wereld (het oude Nabije Oosten, Egypte, de Griekse wereld en het Romeinse rijk, van de Bronstijd tot de 4de eeuw n.C.) kent een ongelooflijk rijkgeschakeerd religieus leven. Dit college probeert iets van die rijkdom te introduceren, en doet dat aan de hand van een aantal centrale thema’s als veelgodendom, rite en mythe, priesterschap, gedachten over dood en hiernamaals, divinatie en (nood)lot, offer en wijgeschenk, gebed, heilige ruimte en heilige tijd. Hiermee wordt dit college ook een inleiding op verscheidene fundamentele bouwstenen van het fenomeen religie in zijn algemeenheid. Wanneer concrete voorbeelden besproken worden, zal het accent liggen op de Griekse wereld, tegen de achtergrond van de andere genoemde gebieden/culturen.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C.-400 n.C; sociaaleconomische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
De student:

  1. heeft kennis genomen van, en inzicht in, enkele centrale hoofdthema’s van godsdienstgeschiedenis, en de student kan deze kennis toepassen op concrete voorbeelden;
  1. Heeft een globale kennis verworven van het ‘religieuze landschap’ van de wereld van de oudheid, en kan de Grieks-Romeinse wereld wat dit betreft plaatsen in de ruimere context.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • contacturen: 28 uur

 • zelfstudie: 108 uur

 • tentamens: 4 uur.

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: een schriftelijk tentamen met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice) en korte open (invul)vragen
Deeltoets 2: een schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Weging
Deeltoets 1: 30 %
Deeltoets 2: 70 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Hierbij geldt tevens de aanvullende eis dat de tweede deeltoets altijd voldoende moet zijn.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:
Aankondigingen en het beschikbaar maken van powerpoints
Powerpoints en overig studiemateriaal zijn tevens te vinden op de website

Literatuur

Sarah Isles Johnston ed., Religions of the ancient world. A guide (Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press 2004). ISBN 0674015177 / ISBN-13 978-0674015173. Pas op: NIET de verkorte paperback editie van 2007!
Uit dit boek: pp. ix-xiv, 1-240, 657-677, en van pp. 243-656 van ieder thema de introductie en de delen over Griekenland, Etrurië en Rome.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

dhr. Dr. F.G. Naerebout

Opmerkingen

Voor studenten GLTC is dit college 5 ECTS in combinatie met het Methodenblok Oude Geschiedenis. Zij bestuderen alleen de collegestof en NIET de literatuur. Voor het tentamen melden zij zich aan met studiegidsnr. 5772K1113T (Geloof aan de goden GLTC TEN).