Prospectus

nl en

Social Movements in Europe, 1968-2001

Course
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Protestbewegingen zijn een ‘democratische paradox’: aan de ene kant worden zij gezien als essentieel onderdeel van een goed functionerende democratie, maar aan de andere kant stellen zij telkens de legitimiteit van parlementaire (en dus democratisch tot stand gekomen) besluiten ter discussie. Daarmee testen zij de grenzen van de uitvoerende macht.

In sommige gevallen worden specifieke besluiten aangevochten (de aanleg van wegen, de plaatsing van kernraketten), maar evenzovaak wordt het democatisch bestel als geheel ter discussie gesteld: door groepen die ofwel claimen veel democratischer te zijn (Provo’s, krakers), danwel de ‘echte’ meerderheid van de bevolking te vertegenwoordigen (vredesbeweging).

Protestbewegingen en –acties spelen een centrale rol in de naoorlogse geschiedenis en hebben de maatschappij diepgaand beïnvloed. Naast spectaculaire voorbeelden als Provo en Dolle Mina, hebben ook ‘gevestigde’ NGOs als Greenpeace hun wortels in sociale bewegingen.

In dit college staan de acties van protestbewegingen centraal, evanals hun interactie met de overheid. Bewegingen stellen eisen en onderhandelen met de overheid, en dat proces beïnvloedt beide spelers. De analyse hiervan toont niet alleen de grenzen van de uitvoerende macht, maar ook van de bewegingen zelf, en laat zien hoe beiden daarop reageren.

Voor dit college doen de studenten zelfstandig onderzoek naar een zelfgekozen protestbeweging, presenteren hun project aan de groep en schrijven daarover een paper.

Dit BA-WC is thematisch verbonden met het Kerncollege ‘Grenzen aan de macht’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
   Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. heeft een globaal overzic ht verkregen van zowel de geschiedenis als de belangrijkste literatuur over na-oorlogse protestbewegingen, en centrale concepten en begrippen waarmee sociale bewegingen bestudeert kunnen worden
  1. heeft inzicht verworven in de verschillende strategieën die na-oorlogse protestbewegingen hanteerden in hun interactie met nationale overheden.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges: 24 uur

 • Bestuderen literatuur: 40 uur

 • Voorbereiding college/opdrachten: 24 uur

 • Onderzoek en schrijven werkstuk: 192 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-7, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4

 • Participatie (inclusief opdracht 1-3 hieronder en kleinere opdrachten)
  Getoetste leerdoelen: 1, 5

 • Opdracht 1 (Voor elk college twee kritische opmerkingen bij de gelezen tekst(en); inleveren via Blackboard)
  Getoetste leerdoelen: 2

 • Opdracht 2 (Formuleer voor college 4 een voorlopige onderzoeksvraag; inleveren via Blackboard)
  Getoetste leerdoelen: 4

 • Opdracht 3 (Lever voor college 7 een tekst in van 600 woorden waarin je twee teksten over je gekozen onderwerp tegenover elkaar plaatst; analyse wetenschappelijk debat)
  Getoetste leerdoelen: 2-3

Weging
Werkstuk: 60%
Referaat: 20%
Participatie (inclusief opdrachten): 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Het collegerooster, de opgegeven teksten en de opdrachten zullen op Blackboard gezet worden.

Literatuur

Voor het eerste college lezen de studenten: Mary Kaldor, ‘Social Movements, NGOs, and Networks’ in Global Activism Reader (2011), 3-24
Verdere literatuur wordt op het eerste college geïntroduceerd.
Alle teksten worden klaargelegd op de collegeplank in de Universiteitsbibliotheek.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Dr. B.S. (Bart) van der Steen

Opmerkingen

Geen