Prospectus

nl en

Africa History and Anthropology 1: Africa from Zero to Now

Course
2015-2016

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen voor dit vak.

Beschrijving

Afrika is weer veel in het nieuws geweest in 2015, met nogal uiteenlopende boodschappen: een aantal Afrikaanse landen hebben spectaculaire explosieve economische groei; en er vinden tegelijk bloedige conflicten plaats. Ook is het continent de ‘cradle of mankind’ en het geologisch oudste continent van de wereld. Afrika zou ook het meest geavanceerd zijn met ontwikkelingen in mobiele technologie, zoals mobile banking.

In dit hoorcollege stellen we complexiteit en diversiteit van Afrika voorop. We Bekijken Afrika als onderdeel van de wereld, waarin globaliserende krachten zowel de verbeelding als de realiteiten van de samenlevingen in Afrika mede bepalen. Andere verbindende thema’s zijn technologie en machtsverhoudingen. Er is niet een verhaal en niet een geschiedenis van Afrika.

De colleges worden georganiseerd per periode: 1. De vroege Geschiedenis van Afrika (archeologie, ontstaan van de mens, oudheid); 2. De tijd van de grote pre-koloniale rijken als ook de zogenaamde “statenloze samenlevingen”; 3. Vroeg koloniale periode, ‘scramble for Africa’; 4. post WW II periode, waarin de onafhankelijkheid van Afrika vorm ging krijgen; 5. Onafhankelijkheid en daarna; 6. 1990-2014, recente ontwikkelingen.

Binnen iedere periode zullen een aantal thema’s aan bod komen, variërend van politiek, economie tot kunst, met voorbeelden van de ontwikkelingen, en er wordt aandacht gegeven aan de manier waarop de ideeën over en met Afrika tot stand kwamen. Welke bronnen worden gebruikt en met welke blik werd naar Afrika gekeken? In de colleges worden de disciplines antropologie en geschiedenis aan elkaar verbonden.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

  1. Na het succesvol afronden van deze cursus zal de student een basis kennis hebben van de geschiedenis van Afrika, en in staat zijn om Afrika en de Afrikaanse geschiedenis te plaatsen in een mondiaal perspectief.
  1. De student zal in staat zijn om over Afrika te denken in termen van haar eigen geschiedenis, waarin Afrikanen niet alleen onschuldige en onwillige slachtoffers zijn van krachten van buiten. Studenten zullen geconfronteerd worden met de creativiteit van de menselijke geest, waarin Afrikanen een eigen inbreng en initiatief tonen binnen de geschiedenis van de wereld als een geheel.
  1. Studenten zullen in staat zijn om de geschiedenis van Afrika in vogelvlucht te kunnen weergeven, en contemporaine ontwikkelingen in Afrika en in Afrika in relatie met de wereld historisch te kunnen duiden. In andere woorden studenten zullen in staat zijn om te laten zien hoe ontwikkelingen in het huidige Afrika vaak hun oorsprong hebben in het verleden.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

De collegereeks bestaat uit 12 hoorcolleges van elk 2 uur. De studenten worden geacht voorafgaand aan het college de voorgeschreven cursusliteratuur voor het betreffende college te hebben bestudeerd. Tijdens het hoorcollege zal ook ruimte zijn voor het stellen van vragen over de cursus literatuur.

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Hoorcollege: 12 x 2 uur = 24 uur

 • Bestuderen van de cursus literatuur: 12 × 7 uur = 84 uur

 • Deelname aan tentamens: 2 × 2 uur = 4 uur

 • Voorbereiding op tentamen: 2 × 14 uur = 28 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: Schriftelijk tentamen
Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen

Toetsing vindt plaats door middel van twee tentamens, een mid-term tentamen over de eerste 7 colleges en bijbehorende literatuur, en een eindtentamen over de gehele cursusstof.

Weging
Deeltoets 1 (mid-term tentamen): 50%
Deeltoets 2 (eindtentamen): 50%.

Om het vak succesvol te kunnen afronden, moet de student aan beide tentamens deelgenomen hebben, voor beide tentamens tenminste een 3 gehaald te hebben, en een gewogen eindcijfer van (afgerond) een 6,0 hebben behaald.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Powerpoints, tentamencijfers, mededelingen zullen op Blackboard geplaatst worden.

Literatuur

 • Dennis Laumann, Colonial Africa (Oxford 2012_.

 • John Iliffe, Africans: The History of a Continent (2nd edition, Cambridge 2007).

 • Frederick Cooper, Africa since 1940: The Past of the Present (Cambridge 2002).

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. Prof. Dr. J.B. GewaldHomepage prof. dr. Gewald

Mw. Dr. M.J. de GoedeHomepage dr. De Goede

Opmerkingen

geen