Prospectus

nl en

Start BW

Course
2015-2016

Beschrijving

In dit eerste blok van de studie Biomedische wetenschappen verplaatst de student zich in de functie van onderzoeker. Je maakt kennis met zijn of haar manier van werken en de inhoudelijke aspecten van het vak. Door zelf te werken aan een wetenschappelijke onderzoeksvraag verplaats je je in de uitdagingen van een onderzoeker. Je leert welke “vaardigheden” de onderzoeker gebruikt om zijn onderzoek goed uit te kunnen voeren. Het eigen maken van de vaardigheid om op de juiste manier te zoeken naar ondersteunende wetenschappelijke informatie is van groot belang hierbij. Ook leer je door je te verplaatsen in de onderzoeker wat er van een onderzoeker wordt verwacht met betrekking tot academische denk- en werkhouding. Door het hele blok heen wordt het onderzoek op het gebied van (huid)kanker als uitgangspunt gehanteerd.

Doel

In dit blok leert de student:

  • Basale aspecten van (huid)kanker te begrijpen en verworven kennis en inzicht te gebruiken voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag;

  • Op systematische wijze een literatuuronderzoek uit te voeren met gebruik van de bibliotheek, internet en bibliografische databases, ter verdieping van een onderzoeksvraag en dit zoekproces vast te leggen in een rapportage;

  • De gevonden gegevens en resultaten over een onderzoeksvraag mondeling over te brengen door middel van een wetenschappelijke PowerPoint presentatie;

  • De beginselen van de academische denk- en werkhouding.

Onderwijsvorm

Per tweetal studenten wordt gewerkt aan een wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot (huid)kanker. Achtergrondinformatie moet bestudeerd worden en er moet aanvullende informatie gezocht en bestudeerd worden om de vraagstelling op een academische manier te beantwoorden. De voortgang van dit proces wordt besproken in werkgroepen, die verplicht bijgewoond moeten worden en vastgelegd in een rapportage. Naast de activiteiten in de werkgroepen worden colleges en practica verzorgd op het gebied van informatie vergaren en verwerken. Om het inzicht in het huidkanker ziekteproces vollediger te maken, wordt er een patiëntdemonstratie gegeven.

Toetsing

Vaardigheden met betrekking tot het zoeken van informatie, het op waarde schatten van de informatie, het analyseren van de informatie en het presenteren van de bevindingen worden getoetst door het geven van een presentatie met behulp van PowerPoint aan de medestudenten. Voor de overdracht van deze wetenschappelijke informatie per PowerPoint presentatie wordt per duo een cijfer gegeven. Het achterliggende literatuuronderzoek wordt schriftelijk gedocumenteerd. Ook voor deze verslaglegging wordt per duo een cijfer gegeven. Deze beide deelcijfers leiden tot het uiteindelijke eindcijfer voor het blok. Tot slot is het vereist dat de student actief heeft deelgenomen aan alle verplichte werkgroepen en practica.

Literatuur

  • Dr.ir. P.G.M. de Jong, Handleiding ICT faciliteiten, uitgave LUMC verkrijgbaar via MFLS dictatencentrale

  • Alberts, B. et al., Molecular Biology of the Cell. 5e druk 2008. New York: Garland

  • Campbell M.K. & Farrell S.O., Biochemistry, 7th edition 2012. Thomson Brooks/Cole

  • Larsen, W.J., Human Embryology. 4e druk 2008. New York: Churchill Livingstone