Prospectus

nl en

Werkcollege Antieke Wijsbegeerte/Grieks: Alles is liefde: Plato's Phaedrus

Course
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (BA3).

Studenten Wijsbegeerte met voldoende kennis van het Grieks hebben (bijv. eindexamenniveau; Grieks voor niet-classici; minor De Oudheid voor iedereen, variant Grieks).

Beschrijving

Liefde, filosofie en retorica: dat zijn de ingrediënten van Phaedrus, een van de beroemdste dialogen van Plato. Op een warme zomerdag wandelen Socrates en Phaedrus langs de rivier Ilyssus. Phaedrus is laaiend enthousiast over een redevoering van Lysias, die gewijd is aan erotiek en de nadelen van verliefdheid. Phaedrus daagt Socrates uit om een betere rede te houden, en zo ontspint zich een boeiend gesprek over liefde, het gesproken en het geschreven woord, de onsterfelijkheid van de ziel, en de verleiding van de retorica. De dialoog bevat een aantal poëtische beelden en filosofische mythen, waaronder de bekende vergelijking van de ziel met een gevleugeld tweespan, en het verhaal van de uitvinding van het schrift. Voor een goed begrip van deze dialoog over dialectiek en retorica is het van groot belang de tekst zowel vanuit filosofisch als vanuit literair perspectief te interpreteren. In het college lezen we de gehele dialoog in het Grieks, met het recente commentaar van Harvey Yunis (Cambridge 2011). De deelnemers zullen ieder een passage analyseren en mondeling presenteren.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • kennis van een complexe Platoonse dialoog. We lezen in dit college Phaedrus met aandacht voor filosofische en literaire componenten (I.i t/m iv, vii; III.i);

Vaardigheden
De student leert:

 • een specifieke tekstpassage te interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur (II.i, iii, iv; III.i, ii);

 • de in BA2/3 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag). (I.vi, vii; III.i, onderzoeksvaardigheden);

 • een wetenschappelijke analyse van een specifieke tekstpassage te presenteren in een helder en beargumenteerd referaat van ongeveer 20-30 minuten met gebruik van relevante hulpmiddelen (handout en/of Powerpoint) (II.iii, iv, presentatie en schriftelijke vaardigheden);

 • constructieve kritiek op referaten te geven en ontvangen; actieve te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflecievermogen op die discussies te vergroten. (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Rooster

Zie roosters Colleges BA3 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • lectuur Grieks (50 pp. in editie Yunis 2011) = 50 uur;

 • inleiding en commentaar ed. Yunis 2011 = 20 uur;

 • contacturen = 28 uur;

 • voorbereiding toets = 12 uur;

 • voorbereiding referaat = 30 uur.

Toetsing

Het eindcijfer vormt het gewogen gemiddelde van drie deelcijfers:

 • Mondeling referaat van ca. 20-30 minuten: 50%;

 • Mondelinge toets over de Griekse tekst, de secundaire literatuur en collegestof: 40% (studenten Wijsbegeerte kunnen eventueel in overleg met dr. Van den Berg een pensum secundaire literatuur bestuderen in plaats van de Griekse tekst);

 • Actieve participatie aan de discussie: 10%.

Herkansing
Het eindcijfer (het gewogen gemiddelde van de drie deelcijfers) moet voldoende zijn. Indien het eindcijfer onvoldoende is, bestaat één mogelijkheid tot herkansing in de vorm van een schriftelijke toets: de uitslag van deze toets bepaalt dan het eindcijfer.

De deelname aan de colleges is verplicht en een voorwaarde om het college succesvol af te ronden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard, voor het ter beschikking stellen van studiewijzers en ander materiaal.

Literatuur

Studenten moeten de volgende editie met commentaar in hun bezit hebben:

 • Harvey Yunis, Plato, Phaedrus. Cambridge: CUP 2011.

Desgewenst kunnen deelnemers gebruik maken van een vertaling, bijvoorbeeld de volgende:

 • Plato, Verzameld Werk Deel VIII: Faidros, in de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf, Amsterdam: Bert Bakker 1998;

 • Plato, Verzameld Werk, nieuwe geheel herziene uitgave van de vertaling van Xaveer de Win, bewerkt door Jef Ector, Rein Ferwerda, Ko Kleisen, Carlos Steel en anderen, Kapellen: Pelckmans/Baarn: Agora 1999, 5 dln. [Phaedrus staat in deel 4 van deze uitgave].

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

 • Studenten kunnen ervoor kiezen hun bacheloreindwerkstuk te schrijven in aansluiting op het werkcollege Phaedrus. Ze kunnen hiervoor contact opnemen met de docenten;

 • Werkcolleges zijn verplichte onderdelen van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3). Studenten kiezen tenminste 1 werkcollege Grieks of Latijn en tenminste 1 werkcollege Grieks, Latijn, Antieke Wijsbegeerte of Oude Geschiedenis.

Contact

Dhr. Dr. R.M. (Bert) van den Berg
Dhr. Dr. C.C. (Casper) de Jonge

Studenten Wijsbegeerte met vragen nemen contact op met dr. Van den Berg.