Prospectus

nl en

Eurasian Diplomatic Encounters – Dutch East India Company embassies to Asian courts, 1600-1800

Course
2015-2016

Toegangseisen

Beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond. Geen verdere eisen (ervaring met vroegmodern schrift is nuttig maar niet noodzakelijk).

Beschrijving

In de 17de en 18de eeuw bezochten honderden VOC-dienaren tientallen Aziatische hoven, van Perzië tot Cambodja en van Japan tot de Malediven. Wat die gezanten daar beleefden en observeerden, kunnen we lezen in de vele bewaard gebleven verslagen van deze ambassades.

Deze collegereeks inventariseert, analyseert en vergelijkt de diplomatieke missies van de VOC naar hoven in West-, Zuid-, Zuidoost-, en Oost- Azië in de periode 1600-1800. Het college richt zich met name op de verschillen tussen deze missies en hoven, waarbij het zwaartepunt ligt op zulke aspecten als hofprotocol, geschenken, toegang tot heersers, onderhandelingspraktijken, diplomatieke schoffering en de rol van tussenpersonen, als ook op de belangen van de VOC, Eurocentrische opvattingen en de waarde van observaties van VOC-gezanten.

Elke student kiest enkele hoven of regio’s, focust op één of een paar missies, en bestudeert en vergelijkt genoemde elementen op basis van zowel onuitgegeven ambassadeverslagen in het VOC-archief als secundaire literatuur. Iedereen presenteert zijn of haar bevindingen in een referaat en een afsluitend werkstuk.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

  *8. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
  Met speciale aandacht: – bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling; Leerdoelen, specifiek voor dit college
  De student:

  1. heeft algemene kennis van en inzicht in de Europese aanwezigheid en diplomatie in vroegmodern Azië.
  1. heeft algemene kennis van en inzicht in hoven en hofcultuur in vroegmodern Azië.
  1. heeft algemene kennis van en inzicht in primaire bronnen betreffende hoven en Euraziatische diplomatie in vroegmodern Azië.
  1. heeft specifieke kennis van enkele vroegmoderne Aziatische hoven en hun diplomatieke relaties met Europeanen.
  1. heeft specifieke kennis van primaire bronnen betreffende relaties van enkele vroegmoderne Aziatische hoven met Europeanen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Bezoek aan het Nationaal Archief, Den Haag

 • Eventueel extra begeleiding bij het lezen van vroegmodern schrift

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur= 280 uur, ongeveer als volgt verdeeld:

 • bijwonen colleges: 28 uur

 • bestuderen gezamenlijke literatuur: 28 uur

 • voorbereiden opdrachten voor colleges: 112 uur

 • schrijven werkstuk: 112 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-13

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-13

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6-13

 • Opdracht 1 (archiefzoekopdracht)
  Getoetste leerdoelen: 1, 8, 11, 13

Weging
Werkstuk: 60%
Referaat: 20%
Participatie: 10%
Opdracht 1: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • Peter Rietbergen & Elsbeth Locher-Scholten, ‘Een dubbel perspectief. Aziatische hoven en de VOC, circa 1620 – circa 1720’, in idem (red.), Hof en handel. Aziatische vorsten en de VOC (Leiden, 2004) (pp. 1-14).

 • Jurrien van Goor, ‘Merchants as Diplomats. Embassies as an Illustration of European-Asian Relations’, in idem, Prelude to Colonialism. The Dutch in Asia (Hilversum, 2004) (pp. 27-47); ook verschenen als ‘De koopman als diplomaat. Hofreizen als spiegel van Europees-Aziatische verhoudingen’, in Jan Permentier & Sander Spanoghe (red.), Orbis in Orbem Liber Amicorum John Everaert (Gent, 2001) (pp. 513-39).

 • Piet Emmer & Jos Gommans, Rijk aan de rand van de wereld. De geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800 (Amsterdam, 2012), 3de deel, inleiding (pp. 273-80).

 • Sanjay Subrahmanyam, Courtly Encounters. Translating Courtliness and Violence in Early Modern Eurasia (Cambridge, MA, 2012): introductie (pp. 1-33).

 • Anna Jackson & Amin Jaffer (red.), Encounters.The Meeting of Asia and Europe 1500-1800 (London, 2004), hoofdstuk 6 & 7 (pp. 74-87, 90-9).

 • M.A.P. Meilink-Rolofsz, R. Raben, & H. Spijkerman (red.), De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie / The Archives of the Dutch East India Company (Den Haag, 1992): hoofdstuk 1, secties 1, 2, 6, 8, & hoofdstuk 3, introductie en sectie 3; ook online beschikbaar op: “www.tanap.net/content/voc/organization/organization_intro.htm”, secties 1, 2, 6, 8, en: “www.tanap.net/content/voc/archnl/archnl_intro.htm”, introductie en sectie 3

 • Jos Gommans, Lennart Bes, & Gijs Kruijtzer, Dutch Sources on South Asia c. 1600-1825. Volume 1: Bibliography and Archival Guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands) (New Delhi, 2001), sectie 1.1.7 (pp. 100-4).

 • Verdere literatuur verschilt voor elke student en zal tijdens de collegereeks besproken worden.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. L.P.J. (Lennart) Bes MA

 • 071.527.1743

Opmerkingen

Geen