Prospectus

nl en

The postwar development of the Dutch welfare state in comparative perspective

Course
2015-2016

Toegangseisen

Beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In de jaren volgend op het einde van de Tweede Wereldoorlog is Nederland er in geslaagd een van de meeste genereuze verzorgingsstaten ter wereld op te bouwen. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zouden de sociale uitgaven van het land dat lange tijd bekend had gestaan om zijn sobere sociale politiek die van elk ander land ter wereld overtreffen. Hoewel het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid en voorzieningen sinds het midden van de jaren tachtig ingrijpend is hervormd behoort deze ook vandaag nog tot de meest genereuze ter wereld. Ondanks dit genereuze karakter heeft de Nederlandse economie gedurende het merendeel van de naoorlogse periode buitengewoon goed gepresteerd. Dit laat zien dat hoge niveaus van zorg en beschermingen niet per se ten koste hoeven te gaan van economische groeiperspectieven en nationaal concurrentievermogen.

In dit college gaan we met behulp van recente literatuur onderzoeken hoe de Nederlandse verzorgingsstaat zich van een relatieve achterblijver tot koploper heeft kunnen ontwikkelen. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de specifieke kenmerken van de Nederlandse verzorgingsstaat, maar ook aan die van andere landen die een grote rol spelen in het verzorgingsstaatdebat. De deelnemers zullen bovendien kennis maken met het historiografische en sociaalwetenschappelijke debat over de oorzaken van verschillen in verzorgingsstaatontwikkeling tussen landen. Ook zal aandacht worden besteed aan de relatie tussen gelijkheid en economische bescherming enerzijds en economische groei anderzijds, en aan nieuwe uitdagingen als de vergrijzingsproblematiek en de toenemende invloed van Europa. De deelnemers zullen ervaring krijgen in het analyseren van primaire bronnen door de rol van verschillende sociale groeperingen en partijen in de naoorlogse uitbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat te onderzoeken.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis van de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw;

  *8. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting Economische en Sociale Geschiedenis.
  Met speciale aandacht: – bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen; Leerdoelen, specifiek voor dit college

  1. Het verkrijgen van kennis van de economische en sociale geschiedenis van verzorgingsstaat in de 20e eeuw.
  1. Het verkrijgen van inzicht in het gebruik en de toepassing van primaire bronnen op het gebied van de Nederlandse verzorgingsstaat.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijeenkomsten: 2 uur x 13 weken = 26 uur.

 • Bijeenkomsten voorbereiden (ca 42 pp): 6 uur x 13 weken = 78 uur.

 • Referaat voorbereiden: 8 uur.

 • Schriftelijke opdrachten: 12 uur.

 • Materiaal voor werkstuk zoeken en bestuderen: 76 uur.

 • Werkstuk schrijven: 80 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 9-10

 • Mondelinge presentatie
  _Getoetste leerdoelen: 3-5, 9-10 _

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6, 9-10

 • Opdracht 1 (schrijfopdracht naar aanleiding van literatuur)
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 7-10

Weging
Werkstuk: 60%
Participatie en Referaat: 20%
Schriftelijke opdracht(en): 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen, discussiestellingen, discussiefora, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur

De lijst met te lezen artikelen wordt bij de aanvang van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. D.M. Oude Nijhuis

Opmerkingen

Geen