Prospectus

nl en

The culture of politics. Two hundred years of popular representation in the Netherlands

Course
2015-2016

Toegangseisen

Beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In 2015 bestaat de Nederlandse Tweede Kamer twee eeuwen. In die twee eeuwen is er veel veranderd, maar zijn er toch constanten aan te wijzen in de manier waarop in Nederland politiek bedreven is? Met als uitgangspunt de Kamer gaan we in dit college op zoek naar een antwoord op die vraag. Daarvoor kijken we naar de manier van spreken en overleggen: hoe uitzonderlijk is Wilders, hoe uitzonderlijk was Thorbecke, en hoe uitzonderlijkwas Heemskerk Bzn die in de 19e eeuw nooit zijn mond heeft open gedaan? We vragen ons af wat vertegenwoordiging in de praktijk betekende: anders dan in veel landen bestaat in Nederland al lang geen directe belangenbehartiging van een kiesdistrict of kiezers meer, maar hadden de Kamerleden dan eigenlijk wel een echte relatie met hun kiezers? Zagen de Kamerleden zich eigenlijk als deel van het bestuur, van ‘Den Haag’, of was ‘vertegenwoordigen’ toch wezenlijk iets anders en hoe is dat dan in de tijd veranderd of juist niet?

In het eerste deel van het college zullen we de lange lijn van de geschiedenis volgen en ons afvragen welke erfenis van de Staten-Generaal van de Republiek er nog tot op dag van vandaag te zien is, en welke lijnen er door cultuur van de Kamer in de twee eeuwen heen lopen. We zullen ook gaan kijken in Den Haag, op zoek naar de plaatsen waar al die tijd overlegd is en gedebatteerd, en we kunnen aan een Kamerlid vragen wat het betekent om nu te vertegenwoordigen. Bij dit alles horen kleine opdrachten die je deels gezamenlijk zult uitvoeren. Die moeten je ook helpen bij het formuleren van een eigen vraag die je in het tweede deel van het college gaat beantwoorden door je eigen onderzoek te presenteren, eerst in een eerste versie en uiteindelijk in de definitieve. Je onderzoek kan theorie of gedachtevorming betreffen en kan ook ontwikkelingen getalsmatig in kaart brengen. Het meest voor de hand ligt om een individueel Kamerlid te volgen, uit de begintijd, een latere periode, of het meest recente verleden. Excentrieke, vooraanstaande, stille en saaie Kamerleden komen allemaal in aanmerking en ook bijvoorbeeld de eerste arbeider, de eerste vrouw, het eerste Kamerlid dat zich als allochtoon manifesteerde of bewust als homo. Daarvoor kun je soms beginnen met al bestaande biografieën, maar altijd zal dat aangevuld moeten worden met onderzoek in de stukken van de Kamer, biografisch materiaal, dagbladen en voor de recente periode interviews. Samen gaan we zo een portret van de volksvertegenwoordiger maken over tweehonderd jaar.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. Krijgt inzicht in wat het sinds de vroege negentiende eeuw in Nederland betekende om het volk te vertegenwoordigen en levert een bijdrage aan een portret van ‘de’ volksvertegenwoordiger.
  1. Slaagt erin om zijn/haar eigen deelonderzoek dat op een beperkte (recente of oudere) periode betrekking heeft te verbinden met de thematiek van het college over langere tijd.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Collegeuren, inclusief excursie naar Den Haag: 30 uur

 • Bestuderen literatuur: 70 uur

 • Voorbereiding toets over de literatuur en kleine opdrachten: 20 uur

 • Werkstuk, inclusief inlezen, onderzoek, eerste en tweede versie: 160 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek; inclusief presentatie eerste versie in het college)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-10

 • Toets in de derde week over ‘In dit Huis’
  Getoetste leerdoelen: 1, 2, 7, 9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6

 • Opdrachten (in kleine groepjes bronnen zoeken voor een bepaalde periode en een college voorbereiden)
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 7-8

Weging
Werkstuk (inclusief eerste versie): 75 %
Toets (dwz literatuurtoets in de derde week): 5 %
Participatie: 10%
Opdrachten: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het posten van opdrachten en werkstukken en voor de onderlinge communicatie.

Literatuur

Najaar 2015 verschijnt In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer dat we als uitgangspunt gebruiken. Verdere literatuur wordt bij het begin van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof.dr. H. te Velde (ook om een afspraak te maken)

Opmerkingen

Geen