Prospectus

nl en

Indomania in the Age of the World Wars

Course
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De politieke ontwikkelingen rondom de twee wereldoorlogen bleven niet alleen beperkt tot Europa maar betroffen eveneens de koloniën in Azië. Dit manifesteerde zich onder meer in een groeiende interesse in Indologie en Oriëntalistiek als academische discoursen in landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dit proces, dat al aan het eind van de negentiende eeuw was begonnen, bereikte een hoogtepunt tijdens de politiek turbulente eerste helft van de twintigste eeuw. In deze periode werd het onderzoek sterk beïnvloed door de heersende nationalistische en racistische ideologieën. Deze ontwikkelingen zouden een kans bieden aan sleutelfiguren in de koloniale politiek om deel te nemen aan het Europese machtspolitieke spel. Dit college richt zich in het bijzonder op die Indologen, wiens academische werk een bijdrage zou leveren aan het proces van politieke manipulatie waarbij antikoloniale revolutionaire bewegingen in Azië werden bevorderd. Daarnaast zal inzicht worden verschaft in de interactie tussen Europese Indologen en Aziatische kunstenaars, auteurs en de intelligentsia. Hieruit blijkt dat niet alleen sterk gepolitiseerde motieven, maar ook culturele nieuwsgierigheid onderdeel uitmaakte van deze toenemende Indomanie.
Dit college sluit aan bij het kerncollege ‘Global Connections’. Dit kerncollege behandelt onder andere het grote internationale verkeer van groepen, individuen en ideeën dat ontstond in de koloniale tijd, alsook de globalisering van politieke ideologieën. Beide ontwikkelingen waren van groot belang voor het gekoloniseerde Azië onder Europa.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; – in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;
  • in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling;

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student verwerft:

  1. kennis van en inzicht in de historiografie en de theorieën over de rol die de koloniale staat speelde in het produceren van kennis over de Oriënt;
  1. kennis van de kwesties van nationalisme en racisme binnen de academische wereld n de eerste helft van de twintigste eeuw;
  1. kennis van de netwerken en de wisselwerkingen van de sociale actoren die actief waren in de intellectuele sfeer tussen Europa en Azië in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Contacturen: 28 uur

 • Bestuderen collegeliteratuur: 100 uur

 • Voorbereiden mondelinge en schriftelijke opdrachten: 12 uur

 • Schrijven werkstuk inclusief onderzoek: 140 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Bronnenopdracht
  Getoetste leerdoelen: 1,3

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3, 4b-d; 5

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5

Weging
Werkstuk: 65%
Mondeling presentaties: 15 %
Bronnenopdracht: 10 %
Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • het beschikbaar stellen van (extra) materiaal.

 • aankondigingen van de docent.

Literatuur

De materialen en boeken worden beschikbaar gemaakt via Blackboard
h3. Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Mevr. Byapti Sur, MA

Opmerkingen

Geen