Prospectus

nl en

Vakdidactiek 2 Godsdienst en Levensbeschouwing (master)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing.

Leerdoelen:

De student kan met behulp van bestaand lesmateriaal vaklessen ontwerpen en uitvoeren.
De student heeft een didactisch repertoire ontwikkeld van eenvoudige varianten van activerende lessen.
De student kan evalueren in hoeverre doelstellingen van zijn lessen zijn gerealiseerd en kan op basis hiervan zo nodig zijn
handelen bijstellen.
De student heeft op basis van onderwijservaring en vakdidactische theorieën, een vakdidactische praktijktheorie ontwikkeld en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen en voor het formuleren en realiseren van voornemens op vakdidactisch gebied.

Beschrijving:

Evenals in vakdidactiek 1 staat in vakdidactiek 2 het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal. In vakdidactiek 2 ligt het accent vooral op het ontwerpen, geven en evalueren van complexere activerende, samenhangende, lessen voor de bovenbouw aan de hand van eigen inzichten en opvattingen over goed vakonderwijs. Dit gebeurt aan de hand van de cyclus van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen.

Werkwijze (relatie met de praktijk) en in te leveren opdrachten

Werkcolleges, zelfstudie en uitproberen van lessen in de praktijk.

Toetsing:

Beknopte beschrijving van de vakdidactische praktijktheorie en een samenhangende serie lessen (maximaal 4), in de bovenbouw, van de student. De informatie over de samenhangende lessenserie bestaat uit: – lesontwerpen en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording van lessen afzonderlijk en hun onderlinge samenhang – evaluatieresultaten van leerlingen – video-opname van 1 les – vakdidactische analyse van de les met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.
Voor de toetsing wordt gebruikt gemaakt van de rubric vakdidacticus.

Studiemateriaal:

Wordt nader bekend gemaakt.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster