Prospectus

nl en

The Royal Republic. Continuity and tradition in Dutch political culture, 1748-1848

Course
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Actieve en passieve kennis van de Nederlandse taal.

Beschrijving

In de Nederlandse politieke geschiedenis wordt vrijwel altijd een onderscheid gemaakt tussen vroegmoderne en moderne geschiedenis, tussen het ancien régime en de moderne tijd. Dit vertaalt zich meestal ook in de specialisaties: de ene historicus houdt zich bezig met de Republiek, de andere met het Koninkrijk. In Leiden hoeft dit echter niet. Diegenen die kiezen voor de richting Vaderlandse Geschiedenis hebben de mogelijkheid nadrukkelijk te kiezen voor een diachroon perspectief en een brug te slaan tussen de vroegmoderne Republiek en zijn opvolger het huidige Koninkrijk der Nederlanden.

In dit college, dat aansluit bij het Kerncollege ‘Grenzen van de macht’, zullen de studenten zich aan de hand van primaire bronnen en literatuur verdiepen in de jaren 1748-1848: een periode van grote staatkundige verandering. Grondwetten, regeringen en parlementen volgden elkaar in deze jaren van onrust en revolutie in rap tempo op. Anders dan in de meeste gevallen zal de nadruk in dit college echter niet op de veranderingen liggen, maar op de continuiteiten. Welke gebruiken, tradities en gewoonten waren zo hardnekkig dat ze bleven bestaan? En hoe gedijden zij in een nieuwe politieke context?

Door de invalshoek te verplaatsen van verandering naar continuiteit krijgen de deelnemers aan het college niet alleen inzicht in complexe begrippen als ‘moderniteit’, maar kunnen zij ook reflecteren op de aard van de Nederlandse politieke cultuur. Onderscheidt deze van andere landen? Bestaat er zoiets als een Nederlandse vergadercultuur? Welke rol speelt Oranjeliefde in deze periode? En waarom zijn de Staten-Generaal geen parlement?

Deze en vergelijkbare vragen zullen in het college de ‘Koninklijke Republiek’ worden onderzocht. Ter afsluiting van het college zal een bezoek worden gebracht aan het Binnenhof in Den Haag: ruim acht eeuwen het centrum van de Nederlandse politiek en zodoende één van de meest in het oog springende continuiteiten in de politieke cultuur van ons land!

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. Heeft kennis van de staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland in de achttiende en negentiende eeuw;
  1. Heeft kennis van de complexiteit van het begrip ‘moderniteit’;
  1. Kan inzicht bieden in de complexe relatie tussen verandering en continuiteit.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 24 uur

 • Excursie naar de Tweede Kamer in Den Haag: 3 uur

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 100 uur

 • Tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen /onderzoek/referaat): 153 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 7-10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 7-10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 5, 6-7, 9-10

Weging
Werkstuk: 55%
Referaat: 15%
Participatie: 30%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn;.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

De teksten die voor de volgende bijeenkomst gelezen moeten worden, worden wekelijks beschikbaar gesteld via Blackboard.

Literatuur

Voor het college dienen de studenten verschillende Nederlandstalige en Engelstalige artikelen te lezen, die voorafgaande aan de bijeenkomsten door de docent (via Blackboard en als kopie) ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. D.E.J. Smit MA
Tel: +31 (0)71 527 2705
Kamer: 1.66B, Huizingagebouw

Opmerkingen

Geen