Prospectus

nl en

By all accounts. The culture of accountabilty

Course
2015-2016

Toegangseisen

Beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Enige kennis van oud schrift is noodzakelijk.

Beschrijving

In het midden van de vijftiende eeuw richtten de hertogen van Bourgondië de Rekenkamer in Den Haag op. Dit betekende een enorme verandering in de bestuurscultuur in Holland en Zeeland, die tot nu toe nog nauwelijks is onderzocht. De archieven van diezelfde Rekenkamer vormden de basis voor het huidige Nationaal Archief.
Aan de hand van de originele documenten onderzoeken we in dit college de invloed van de Haagse Rekenkamer op de cultuur van rekenschap in de Noordelijke Nederlanden gedurende de vijftiende en zestiende eeuw. Een belangrijk deel van het college zal plaatsvinden in het Nationaal Archief in Den Haag, waar de originele rekeneningen worden bestudeerd.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart en contacten met de buiten-Europese wereld.

*8. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht: – bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie; bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. Verwerft ennis van en inzicht in de Bourgondische bestuurscultuur.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Zelfstandige literatuurstudie: 40 uur

 • Schrijven werkstuk: 80 uur

 • Archiefonderzoek: 110 uur

 • Excursies: 20 uur

 • Voorbereiden referaat: 4 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 6, 7, 9

 • Entreetoets
  Getoetste leerdoelen: 7

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 1, 6, 7,9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6

Weging
Werkstuk: 70%
Entreetoets: 10%
Referaat: 10%
Participatie: 10%

De entreetoets betreft het boek van Jacob Soll (zie literatuur)

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Communicatie

 • Het beschikbaar stellen van studiemateriaal

Literatuur

 • Jacob Soll, The reckoning. Financial accountability and the rise and fall of nations (Philidelphia 2014)

 • Delen uit: R. Stein, De hertog en zijn Staten. De eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380-1480 (Hilversum 2014)

 • Delen uit: T. Stevers, De Rekenkamer (Leiden 1979) – wordt via Blackboard ter beschikking gesteld

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Dr. R. Stein

Opmerkingen

Een groot deel van de colleges zal plaatsvinden in het Nationaal Archief in Den Haag.

Een excursie naar Brussel en/of Rijsel (Lille) maakt deel uit van de cursus.

Een bezoek aan de Algemene Rekenkamer in Den Haag maakt deel uit van de cursus.