Prospectus

nl en

International Migration Management 1914-2014

Course
2015-2016

Toegangseisen

Beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Er was al een Europees migratiebeleid voordat er een EU was. Europese overheden probeerden tot gemeenschappelijke actie te komen bij het bestrijden van handel in blanke slavinnen aan het begin van de twinstigste eeuw, of een oplossing te vinden voor de problemen van gemengd gehuwden, ze streefden naar een gezamenlijk beleid voor de kindvluchtelingen uit Armenië en Rusland, een gezamenlijke aanpak van het pan-islamisme in de jaren dertig, of een gezamenlijke oplossing voor het probleem van de Joodse vluchtlelingen. Deze pogingen tot samenwerking gingen door in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Hoe, wanneer en waarom werd geprobeerd samen te werken binnen Europa? Wanneer en waarom lukte dat? De vragen die we stellen in deze werkgroep hebben direct betrekking op hedendaagse politieke en maatschappelijke debatten.
De organisaties die deze internationale samenwerking aanjoegen en de personen die de samenwerking stimuleerden hebben een groot aantal archieven nagelaten. Onder de personen die belangrijk waren voor de eerste samenwerkingen waren enkele vooraanstaande Nederlanders, en elke internationale organisatie had een tak in Nederland en dus een archief. Voor deze cursus maken we gebruik van deze archieven, van overheidsarchieven en ook van krantenberichten en voor de meest recente periode ook van interviews.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisatie (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student leert:

  1. Gebruik maken van theorien uit de sociale wetenschappen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur bijeenkomsten werkgroep: 28 uur

 • Inlezen in onderwerp en zoeken materiaal: 102 uur

 • Analyse materiaal: 50 uur

 • Voorbereiden referaat: 12 uur

 • Schrijven werkstuk: 88 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 2-5, 7-9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1 (literatuur zoeken)
  Getoetste leerdoelen: 1

 • Opdracht 2 (bronnen zoeken)
  Getoetste leerdoelen: 3, 4

 • Opdracht 3 (presenteren structuur werkstuk en voorlopige resultaten)
  Getoetste leerdoelen: 1, 5, 8

Weging
Werkstuk: 75%
Mondelinge presentaties: 10%
Opdrachten 1-3: 10%
Participatie: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Cursusinformatie wordt aangeleverd via Blackboard.

Literatuur

Literatuur wordt bij eerste bijeenkomst bekendgemaakt. Er hoeft geen literatuur te worden aangeschaft.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof. dr. Marlou Schrover

Opmerkingen

Geen