Prospectus

nl en

Drawing Borders: Gender, Class and Ethnicity

Course
2015-2016

Toegangseisen

Beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In beleid, in wetgeving, in de praktijk, in Kamerdebatten en in kranten wordt er verschil gemaakt: bijvoorbeeld naar klasse, etniciteit, gender, seksualiteit, opleiding, leeftijd of geloof. Onderwerpen die in deze cursus naar voren komen zijn onder meer asielbeleid, integratie, de arbeidersbeweging, homobeweging, en vrouwenbeweging. Welke speelruimte hadden politici? Waardoor werd die ruimte beïnvloed? Het trekken en hertrekken van grenzen en het maken van verschil leidden soms tot uitgebreide debatten en soms ook niet. Bepaalde grenzen zijn hard en lijken moeilijk te veranderen, andere blijken op een gegeven moment opnieuw getrokken te worden. Niet alle verschillen zijn op elk moment even belangrijk. In deze cursus gaat het om de verschillen die een verschil maakten. Aan de hand van primaire bronnen gaan we onderzoeken waar en wanneer verschil belangrijk werd gemaakt. De primaire bronnen die studenten kunnen gebruiken zijn onder meer: krantenartikelen, kamerverslagen en beleidsstukken, archiefmateriaal van pleitbezorgers (organisaties), interviews, foto’s, affiches en spotprenten.

Onderzoek kan betrekking hebben op recente geschiedenis of die van een verder verleden (vanaf 1600).

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisatie (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

  *8. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
  Met speciale aandacht: – bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen. Leerdoelen, specifiek voor dit college
  De student:

  1. Kan verschillende primaire bronnen combineren (krantenartikelen, kamerverslagen en beleidsstukken, archiefmateriaal van pleitbezorgers (organisaties), interviews, foto’s, affiches en spotprenten.), uit diverse archieven (overheden en organisaties) met gebruikmaking van theorieën uit andere disciplines;
  1. Verkrijgt inzicht in processen rond afbakening.
  1. Verkrijgt inzicht in academische debatten over actuele onderwerpen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • bijeenkomsten werkgroep: 28 uur

 • inlezen in onderwerp en zoeken materiaal: 102 uur

 • analyse materiaal: 50 uur

 • voorbereiden referaat: 12 uur

 • schrijven werkstuk: 88 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 6

  *Opdrachten
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 9-11- Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6-8, 10-11

Weging
Werkstuk: 60%
Referaat: 20 %2
Opdrachten: 15%
Participatie: 5 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Cursusinformatie;

 • Inleveren opdrachten.

Literatuur

Literatuur wordt bij eerste bijeenkomst bekendgemaakt. Er hoeft geen literatuur te worden aangeschaft.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

mw. A.X. Smit MA

Opmerkingen

Geen