Prospectus

nl en

The Boundaries of Power

Course
2015-2016

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen

Beschrijving

Bij veel verkiezingen daalt het opkomstpercentage en zij die wel opkomen stemmen in toenemende mate op protestpartijen. Zittende regeringen worden keer op keer weggestemd. Is het systeem van parlementaire democratie in een crisis? Voor het eerst sinds lange tijd is er bovendien een zelfbewuste concurrent zoals China die zeer succesvol is, maar geen democratie in westerse zin.

In deze reeks onderzoeken we niet de andere systemen in de wereld, maar andere systemen in de tijd; we concentreren ons op de geschiedenis van politieke legitimiteit in Europa. Legitimiteit is, simpel gezegd, de bereidheid om ook gezag en beslissingen te aanvaarden waarmee je het niet eens bent. Tegenwoordig kunnen we die ons bijna alleen voorstellen op basis van kiesrecht en democratie, maar in het verleden zijn er veel vormen van bestuur of regering geweest die zonder deze kenmerken toch stabiel waren. In het onderzoek van de politieke legitimiteit stellen we aan het verleden drie vragen: (1) Hoe zag in achtereenvolgende periodes het ideaal van legitieme macht eruit? (2) Hoe werd daarbij beargumenteerd dat de macht er was voor de gemeenschap en hoe ontstond een gemeenschappelijkheid met de bevolking? (3) Hoe bleken kritiek en invloed van de bevolking en waar lagen de grenzen van de legitimiteit, hoe ontstonden opstanden en werden die gerechtvaardigd?

Zo gaan we de geschiedenis door van de klassieke Oudheid tot nu. We laten zien waarom bepaalde vormen van gezag in bepaalde situaties goed werkten en ook waarom ze werden bekritiseerd. Zo ontstaat kennis van politieke legitimiteit in de Oudheid, de middeleeuwen, de vroegmoderne en moderne tijd in Europa. Daarbij vragen we ons ook af wat we kunnen leren van oudere ervaringen. Misschien bevatten ook vormen van legitimiteit zonder democratie lessen waar we wat aan kunnen hebben voor begrip van de huidige situatie.

Leerdoelen

Het college heeft ten doel de studenten inzicht te geven in de wijze waarop vraagstukken van legitimiteit en aanvaarding en contestatie van macht zich in verschillende politieke systemen door de tijd heen manifesteren. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkeling van idealen van legitieme macht in West-Europa vanaf de late Middeleeuwen. De kennis en vaardigheden die de student verwerft zijn verwoord in onderstaande leerdoelen.

Algemene Leerdoelen
De student:

  1. kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  1. kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;
  1. ontwikkelt analytische vaardigheden.

Leerdoelen, specifiek voor dit Kerncollege
De student:

  1. verwerft kennis van en inzicht in het wereldwijde, vooral Europese geschiedverloop in het bijzonder op het terrein van de politiek.
  1. verwerft kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen, in dit geval van de moderne democratie.
  1. verwerft kennis van en inzicht in de ontwikkeling van politieke legitimiteit.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Hoorcollege

*Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Bestuderen van de verplichte literatuur en de collegestof voor het tentamen: 116 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Kerncollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: Schriftelijk tentamen
Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen

Het gaat om gelede essayvragen die deels kennis toetsen en deels van de student vragen verbanden te leggen tussen onderdelen van de leerstof, bijvoorbeeld tussen de literatuur en de collegestof. Beide deeltoetsen betreffen alle leerdoelen, met dien verstande dat ze verschillende historische tijdvakken bestrijken.

Weging
Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing *Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is de dubbele tijd gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

 • Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

 • Voor het eindcijfer na herkansing telt van elke deeltoets alleen het hoogste cijfer behaald in het oorspronkelijke tentamen dan wel in de herkansing.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Informatie over de afzonderlijke colleges

 • Literatuur

 • Toetsing

Literatuur

Bernard Manin, _The Principles of Representative Government _ (Cambridge 1997) 243 pp
Aan te vullen met deze teksten in de volgorde van behandeling:
Mario Ascheri, ‘Beyond the comune: the Italian city-state and its inheritance’, in Peter Linehan & Janet L. Nelson (eds), The medieval world (Londen/New York: Routledge 2001) 451-468 (beschikbaar op blackboard)
Joseph Canning, A history of medieval political thought 300-1450 (Londen/New York 1996) 16-29, 74-81 en 168-173 (beschikbaar op blackboard)
Robert M.Kingdon, ‘Calvinism and resistance theory, 1550–1580’ in J.H. Burns and Mark Goldie (eds), The Cambridge History of Political Thought, 1450-1700 (Cambridge 1991), pp. 193-218 (digitaal beschikbaar via UB Leiden)
Andy Wood, ‘The place of custom in plebeian political culture: England, 1550-1800’, Social History 22 (1997), 46-60 (digitaal beschikbaar via UB Leiden)
Jeroen Duindam, boektypescript Dynasty: a global history 1300-1800 (CUP 2015), ca. 30 pp (beschikbaar op blackboard)

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

dhr. Prof. dr. H. te Velde

Opmerkingen

Geen