Prospectus

nl en

People for products: the slave trade of the MCC

Course
2015-2016

Toegangseisen

Beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In de geschiedenis van het Caribische gebied staan export en immigratie centraal. De regio werd in de loop van zeventiende eeuw een van de belangrijkste exporteurs van suiker, koffie, cacao en katoen. De omvang van deze exporten was afhankelijk van een gecompliceerd handels- en migratienetwerk. De vrije immigranten kwamen uit Europa en Noord-Amerika, hun aantal was gering. Zij waren de managers, opzichters en eigenaren van de plantages, en de bestuurders en soldaten van het koloniale Caribische gebied. De belangrijkste groep immigranten bestond uit slaven, die door Europese slavenhalers op de kust van Afrika waren gekocht tegen ruilgoederen uit Europa, in het Caribische gebied waren verkocht, terwijl de opbrengst van deze verkoping vaak werd omgezet in koloniale producten, die door het slavenschip op het laatste gedeelte van de reis naar Europa werden vervoerd.

In dit researchseminar zal onderzoek worden gedaan in Nederlandse archieven, waarin documenten bewaard zijn gebleven die informatie verschaffen over de slaven- en goederenhandel. Aan de deelnemers wordt gevraagd op basis van archiefonderzoek een paper te schrijven over de aspecten goederenhandel en slavenhandel met het Caribische gebied.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd, de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief, en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw;

*8. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht: – bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen;

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student kan na dit researchseminar:

  1. een positie innemen in de wetenschappelijk debatten over de slavenhandel.
  1. een onderzoek opzetten in het archief van een vroegmoderne handelscompagnie.
  1. samen met anderen een werkverdeling maken voor het doen van onderzoek op overlappende terreinen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen van de colleges (12 weken 2 uur):24 uur.

 • Archiefbezoek (2 maal 4 uur): 8 uur.

 • Literatuurstudie (ca. 7 pagina’s per uur): 100 uur

 • Zelfstandig archiefonderzoek: 18 uur.

 • Voorbereiding referaat en groepsopdracht: 10 uur.

 • Verwerken werkstukspecifieke literatuur en onderzoeksresultaten in werkstuk: 120 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 9, 10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 7, 8

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6

 • Groepsopdracht (De groep van drie studenten die drie verschillende aspecten van het zelfde slavenschip onderzoeken presenteren gezamenlijk hun bevindingen)
  Getoetste leerdoelen: 9, 11

Weging
Werkstuk: 60 %
Referaat: 20 %
Participatie: 10 %
Groepsopdracht: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt voor het beschikbaarstellen van aanvullende literatuur en het inleveren van het werkstuk.

Literatuur

Wordt nader aangekondigd.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Dr. K.J. Fatah-Black
dhr. J.J.S. (Joris) van den Tol MA

Opmerkingen

Geen