Prospectus

nl en

Biomedical Academic Scientific Training 1B

Course
2015-2016

Doel

De Biomedische beroepsuitoefening is relatief jong ten opzichte van de medische beroepsuitoefening. De ontwikkelingen in het biomedische veld gaan echter razend snel waardoor de vraag rijst: willen we alles wat kan? In deze week wordt een historisch en filosofisch overzicht gegeven van de (bio)medische wetenschap. De student kan hierop deelnemen aan een debat over biomedische onderwerpen, een standpunt innemen, argumenten aanvoeren en verdedigen, en zijn mening presenteren voor een breed publiek.

Beschrijving

In dit onderdeel 1B zal de student zich verdiepen in de historie van zowel medisch als biomedisch onderzoek. Na deze week is de student bekend met de snelle ontwikkelingen in de biomedische wetenschap. De student weet de verwevenheid tussen wetenschap, technologie en samenleving te benoemen en kent de daarbij behorende terminologie. De student kan hierdoor een gemotiveerd standpunt innemen over biomedisch onderzoek en dit standpunt of mening presenteren voor of bediscussiëren met een breed publiek.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, Zelfstudieopdrachten en werkgroepen

Toetsing

Tentamen met meerkeuzevragen, openvragen en een reflectievraag