Prospectus

nl en

Nederlands leren

Course
2015-2016

Je maakt kennis met theorieën over hoe mensen denken, redeneren en leren, en je leert hoe je deze theorieën kunt relateren aan de taalonderdelen van de neerlandistiek. Je leert wat didactiseren is, en welke werkvormen en leermiddelen geschikt zijn voor de verwerving van welke soort kennis en vaardigheden.

In het schoolvak Nederlands wordt Nederlands geleerd. Dat wil zeggen, het vak bestaat voor een belangrijk deel uit taalvaardigheidsonderwijs: lezen, schrijven, luisteren, spreken. Daarnaast kent elke schoolmethode een onderdeel literatuur (al dan niet samenhangend met leesvaardigheid) en taalbeschouwing (meestal ingevuld als traditionele zinsontleding in de onderbouw). Maar wat leren leerlingen dan eigenlijk in dit vak? Welke vormen van inzicht, kennis en vaardigheden uit de neerlandistiek worden hier nu precies gedidactiseerd, en hoe gebeurt dat?

In deze cursus gaan we op zoek naar de conceptuele achtergronden van de neerlandistiek die in het schoolvak Nederlands tot uitdrukking (zouden moeten) komen. We beperken ons tot de onderdelen die gerelateerd zijn aan taal. De literatuur laten we buiten beschouwing.

Zie voor meer informatie de website van Masterlanguage