Prospectus

nl en

History and Anthropology of Africa 2: Labour Migrancy in Southern Africa

Course
2015-2016

Toegangseisen

Voor studenten Geschiedenis: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond. Let op: Dit BA Werkcollege is gekoppeld aan het kerncollege Global Connections (voor Algemene Geschiedenis of Sociale Geschiedenis) en is in principe bedoeld voor studenten die het BA WC behorend bij Global Connections in collegejaar 2014-2015 niet gehaald hebben. Inschrijving voor het college kan alleen met toestemming van de studiecoördinator Matthijs Olieman.

Het gevolgd hebben van het hoorcollege “Verbeeld en Reëel Afrika: introductie van de geschiedenis en antropologie van Afrika” of kennisname van de daarbij behorende literatuur wordt ten zeerste aanbevolen.

Beschrijving

Arbeidsmigratie heeft een blijvende en doordringende impact op de samenlevingen van zuidelijk Afrika gehad. Het is een van de, zo niet de meest belangrijke thema’s in de geschiedenis van Afrika in de laatste 350 jaar. De oprichting van een koloniale samenleving aan de Kaap vanaf 1652, leidde tot de ontwikkeling van een economie die (in ieder geval tot 1973) aan een structureel tekort aan arbeid leed. Hedendaags Zuid-Afrika is gebouwd en ontwikkeld door arbeidsmigranten, en grote delen van de economie blijven afhankelijk van arbeidsmigranten, waarvan velen van buiten Zuid-Afrika komen.

Het tekort aan arbeidskrachten dat de pre-industriële economie van Zuid-Afrika kenmerkte voor 1870, werd verergerd met de ontdekking van diamanten en de verdere ontwikkeling van een industriële economie gebaseerd op mijnbouw. De ontwikkeling van industriële mijnbouw leidde tot een dramatische toename van mensen die allemaal naar Zuid-Afrika trokken. Vanuit heel zuidelijk Afrika trokken mensen, vooral mannen, naar de mijnen op zoek naar winst, status en mannelijkheid.

Vele historici hebben door de jaren heen gewerkt aan een alsmaar groter wordende corpus van literatuur dat zich specifiek bezig houdt met arbeidsmigratie in zuidelijk Afrika. Historici hebben geprobeerd om de sociale, culturele, economische en politieke geschiedenis van arbeidsmigranten te onderzoeken en te ontwikkelen. Onderzoek naar arbeidsmigranten in Zuid-Afrika heeft zich consequent gericht op de twee thema’s van macht en verbindingen. In dit seminar zullen de studenten omgaan met de geschiedenis van arbeidsmigranten in Zuid-Afrika door middel van het lezen en actief bespreken van een aantal geselecteerde teksten, primaire bronnenmateriaal en aanvullende literatuur. Naast het omgaan met geschreven bronnen, zullen studenten ook worden aangemoedigd om te werken met allerlei niet geschreven bronnen, variërend van schilderijen en foto’s naar muziek en dans.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
   Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling;

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. Reflecteert op het gebruik van niet-geschreven historische bronnen in de literatuur;
  1. Ontwikkelt kennis en inzicht in de geschiedenis van Zuid-Afrika.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Colleges: 12 × 2 uur = 24 uur

 • Practica: 12 × 1 uur = 12 uur

 • Bestuderen van de cursus literatuur: 7 × 10 uur = 70 uur

 • Voorbereiding van presentaties en colleges: 12 × 5 uur = 60 uur

 • Schrijven werkstuk, inclusief bestuderen literatuur: 144 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 8, 9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 8,9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5, 8,9

 • Opdracht 1 (Actieve participatie in colleges blijkend uit een wekelijkse A4 samenvatting van het voor geschreven stof)
  Getoetste leerdoelen: 2, 5, 8, 9

 • Opdracht 2 (Het vinden van bronnen anders dan geschreven die betrekking hebben op de voorgeschreven stof)
  Getoetste leerdoelen: 2, 3, 5, 8, 9

 • Opdracht 3 (Het presenteren van een referaat dat als basis dient voor het te schrijven werkstuk)
  Getoetste leerdoelen: 1-9

Weging
Werkstuk: 50%
Referaat: 10%
Participatie:20 %
Opdracht 1: 10%
Opdracht 2: 5%
Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Cursus literatuur, opdrachten en mededelingen zullen op Blackboard geplaatst worden.

Literatuur

Teksten zullen beschikbaar worden gesteld op Blackboard en voorhanden zijn in fysieke vorm in de bibliotheek van het Afrika Studie Centrum.

Aanmelden

Via uSis

Let op: Dit BA Werkcollege is gekoppeld aan het kerncollege Global Connections (voor Algemene Geschiedenis of Sociale Geschiedenis) en is in principe bedoeld voor studenten die het BA WC behorend bij Global Connections in collegejaar 2014-2015 niet gehaald hebben. Inschrijving voor het college kan alleen met toestemming van de studiecoördinator Matthijs Olieman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dhr. Prof. Dr. J.B. Gewald
Tel. 071 5273115
Office hours: Wednesdays, 15.00 – 17.00, Huizinga 2.72a

Opmerkingen

Laptop Beleid
Om te zorgen dat iedereen zijn aandacht bij het onderwerp houdt, is het niet toegestaan een laptop te gebruiken tijdens de colleges.

De studenten worden geacht voorafgaand aan het college of referaat de voorgeschreven cursusliteratuur te hebben bestudeerd.

Er bestaat een aanwezigheidsplicht voor dit college.

Afmeldingen met bewijs dienen vooraf schriftelijk minstens 24 uur voor het college te worden ingeleverd bij de docent. Indien een student zich afmeldt, dient er een aanvullende opdracht te worden gemaakt.

De student zal worden geschrapt uit het college indien hij of zij drie of meer colleges mist.