Prospectus

nl en

Imagining the Nation in the Middle Ages

Course
2015-2016

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

‘Wat is de natie?’ vroeg Ernest Renan zich in zijn beroemde lezing in 1882 af. Deze vraag is nog steeds uiterst actueel en onderwerp van debat. Al in twaalfde eeuw dichtte men West-Europese volkeren en religieuze groepen vaste eigenschappen toe. De Fransen waren arrogant, de Duitsers woest en barbaars, de Engelsen dronken, de Grieken onbetrouwbaar en moslims en joden sluw. Deels gaan deze – hardnekkige – stereotyperingen terug op antieke vooroordelen en vroegmiddeleeuwse eschatologische interpretaties. Maar ook contemporaine culturele gebruiken, eet- en drinkgewoonten, seksueel gedrag, en de laatste mode speelden een rol. Betekende dit echter dat men zich in de late Middeleeuwen zoiets als een natie verbeeldde? En in hoeverre heeft deze verbeelding een rol gespeeld in het ‘ontstaan’ van de moderne natiestaat?
Tijdens dit hoorcollege gaan we de natiestaat onderzoeken vanuit een tweetal vragen en één overkoepelend perspectief: 1) Wat verstond men onder de natie in de Late Middeleeuwen, en welke rol speelden politieke, sociaaleconomische, religieuze, culturele en wetenschappelijke factoren bij eventuele ‘natievorming’? 2) In hoeverre kan men bij de moderne, vooral in de negentiende eeuw vormgegeven natiestaat spreken van middeleeuwse ‘wortels’? Daarbij zullen recente discussies en theorievorming rondom het ontstaan (wanneer, door wie, waarom, hoe, wat) van de natie aan bod komen. Als rode draad staat de vraag centraal in hoeverre de natie vanuit historisch perspectief steeds als een geconstrueerd, cultureel, dan wel biologisch, natuurlijk, lichamelijk fenomeen werd beschouwd, en in hoeverre denken over cultuur en natuur van elkaar zijn te onderscheiden in identificatieprocessen. Daarbij gaan we dieper in op ‘bouwstenen’ van de natie als een geloof in gedeeld verleden, een historisch territorium en gezamenlijk cultuur, of met andere woorden naar de positie van de fysieke mens in tijd en ruimte.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart en contacten met de buiten-Europese wereld.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

  1. De student verwerft kennis van de heersende theorieën over het ontstaan van de natiestaat in verleden en heden.
  1. De student verwerft inzicht in de betekenis van cultuur en biologisch denken voor staatsvorming.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 12 × 2 = 24 uur

 • Voorbereiding college: 84 uur

 • Voorbereiding deeltentamens: 32 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: schriftelijk tentamen
Deeltoets 2: schriftelijk tentamen

Weging
Deeltoets 1: 50 %
Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aanvullend geldt de eis dat voor beide deeltoetsen minimaal een 5,5 moet worden behaald.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • communicatie tussen docente en student;

 • beschikbaar stellen van de studiehandleiding;

 • beschikbaar stellen van powerpoints;

 • beschikbaar stellen (delen van) literatuur.

Literatuur

Aan te schaffen:

 • Miriam Eliav-Feldon, Benjamin Isaac en Joseph Ziegler (red.), The Origins of Racism in the West (Cambridge, 2009) (online te bestellen). Graag pagina’s 1-56 bestuderen vóór het eerste hoorcollege.

 • Reader, aan te schaffen via ReaderOnline

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. C.V. (Claire) Weeda
Dr.C.V. (Claire) Weeda

Opmerkingen

Geen