Prospectus

nl en

Mapping the Sea, 1550-1750

Course
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Kennis is macht! Het succes van de Nederlandse zeevaart in de vroegmoderne tijd kan voor een deel worden verklaard door de relatief vrije uitwisseling van informatie in de Republiek. Atlassen en zeekaarten vormden een belangrijk onderdeel van deze gevarieerde maritieme informatievoorziening. Dit BA-werkcollege bestudeert wetenschappelijke interpretaties van Nederlandse kaarten van de wereldzeeën in een internationaal maritiem-historisch en cultuurhistorisch perspectief. De historiografie over Europees kaartmateriaal ontwikkelt zich razendsnel, en beperkt zich niet meer alleen tot grotendeels beschrijvende en ondersteunende bespiegelingen over expansie in Oost en West. Geïnspireerd door de brede wetenschappelijke benadering van met name de Britse geograaf Brian Harley ligt de nadruk tegenwoordig óók op wat kaarten vertellen over de politieke en sociale context van de zeevaart, op de overtuigingskracht van de kaart als bron en de inbedding van kaarten in bredere historiografische discussies, en op informatie die (al dan niet doelbewust) is weggelaten op historische kaarten. Deze collegereeks neemt Harley’s invloedrijke werk The New Nature of Maps. Essays in the History of Cartography (2001) als uitgangspunt, en bestudeert hoe de literatuur over vroegmoderne Nederlandse kartografie sindsdien van aard is veranderd. Als onderdeel van deze historiografische studie zullen drie inleidende sessies worden verzorgd in de UB in samenwerking met drs. Martijn Storms, conservator Kaarten en Atlassen. Dit college is inhoudelijk verbonden aan de thematiek van het Kerncollege ‘Global Connections’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis, en in het bijzonder bij de track Zeegeschiedenis het gebruik van maritiem erfgoed voor historisch onderzoek.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

  1. De student heeft op basis van recente literatuur kennis opgedaan van en leren reflecteren op de mogelijkheden en beperkingen van kaartmateriaal als primaire bronnen.
  1. De student heeft op basis van recente literatuur geleerd om verschillende types informatiedragers uit de vroegmoderne tijd met elkaar in verband te brengen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 9 × 2 uur + 3x bezoek aan de UB Kaartencollectie (2 uur) = 24 uur

 • Voorbereiding college: 48 uur

 • Opdrachten: 36 uur + groepsopdrachten 3× 4 uur = 48 uur

 • Zoeken van literatuur, doen van historiografische onderzoek en schrijven van werkstuk: 160 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6, 7, 9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 6-8

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1 (Groepspresentatie, in kleine groepjes van max. 3 studenten, over de manier waarop kaarten als bronnen in de historiografie zijn verwerkt in de voorbije twintig jaar).
  Getoetste leerdoelen: 1, 3

 • Opdracht 2 (Deelopdrachten/korte essays over de historiografische positionering van bepaalde wetenschappelijke literatuur)
  Getoetste leerdoelen: 2-7

Weging
Werkstuk: 60%
Referaat: 10%
Participatie: 10%
Wekelijkse opdrachten : 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Communicatie tussen docent en studenten.

 • Beschikbaar stellen van literatuur.

Literatuur

Te behandelen in college, in studie vooraf vereist.

 • Brian Harley, The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001), 279 pp., te koop via amazon.com en andere websites, ca. 25 euro.

 • Artikelen via Blackboard en zelf door studenten te zoeken.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof. dr. Michiel van Groesen

Opmerkingen

Geen