Prospectus

nl en

Marketing

Course
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het boek, de slides en eventueel extra materiaal dat via Blackboard wordt aangeboden, bevatten de nodige definities en onderwerpen die de studenten moeten beheersen. Naast het beheersen van de kennis, is een belangrijk onderdeel het verkrijgen van inzichten en het kunnen toepassen van deze inzichten in nieuwe situaties. Tijdens de hoorcolleges wordt aandacht besteed aan het vertalen van deze kennis naar inzichten voor verschillende marktsituaties en het toepassen ervan. Dit laatste zal gebeuren door middel van een koppeling van de kennis en theorie aan praktijkvoorbeelden. Daarnaast worden in de werkgroepen diverse cases en een marketing plan behandeld waarin de kennis wordt toegepast. De studenten dienen hiertoe voorafgaand aan de werkgroep of hoorcollege voorbereid te zijn, o.a. door bestudering van de relevante tekstgedeelten. Tijdens de werkgroepen en hoorcolleges kan de student gevraagd worden zijn oordeel mondeling of schriftelijk te geven op relevante ontwikkelingen in de marketing omgeving en/of theorieën..

Leerdoelen

  • Kennis ontwikkelen van de basis marketing concepten (zoals SWOT, marketing mix strategieën, marketing planning processen, markt onderzoek, consumentengedrag, branding, levenscyclus van een product, prijsstelling, adverteren/promoten, distributie).

  • Kennis ontwikkelen over hoe leidende bedrijven hun marketing strategie hebben ontwikkeld (door case studies).

    *Vaardigheden op doen om de kennis van marketing concepten toe te passen om relevante inzichten in verschillende marketing situaties te kunnen leveren (aan de hand van case studies). *Vaardigheden op doen om in groepsverband marketing concepten te analyseren, te presenteren, en te verbinden met verschillende marktsituaties (aan de hand van case studies en een marketing plan). *Vaardigheden ontwikkelen om in groepsverband de kennis van marketing concepten en strategieën van vooraanstaande bedrijven toe te passen om een marketing plan voor een nieuw product/service te ontwikkelen en te schrijven. ### Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Zie voor het meest actuele rooster SIN online van de Erasmus School of Economics

Onderwijsvorm

*Hoorcollege *Practicumcollege *Sommencollege

Toetsing

Aanwezigheidsplicht is 70% van de bijeenkomsten. Wanneer men niet aan deze aanwezigheidsplicht voldoet, kan geen geldig cijfer voor het vak Marketing worden toegekend.

Het onderdeel vaardigheden hoeft niet door de Leidse I&E studenten te worden gevolgd waardoor de berekening van het eindcijfer als volgt wordt:

  • Opdrachten, essays, (30%)

  • Schriftelijk (her)tentamen met open en meerkeuze vragen (70%)

Blackboard

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

  • Wordt nog aangekondigd

Aanmelden

Let op: dubbel aanmelden:

Leiden:
Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Rotterdam:
Aanmelden in Rotterdam

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie

Website

Marketing

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.