Prospectus

nl en

Deliberatieve Democratie in Theorie en Praktijk

Course
2015-2016

Omschrijving

Inhoud: Deze cursus biedt een integrerend perspectief op de belangrijkste subdisciplines binnen politicologie. Aan de hand van het thema “Deliberatieve Democratie in Theorie en Praktijk” worden inzichten uit de normatieve politieke theorie gerelateerd aan inzichten uit de empirische politicologie. Het binnen de hedendaagse politieke theorie toonaangevende deliberatieve model van democratie stelt dat politieke beslissingen slechts legitiem zijn als ze gebaseerd zijn op een redelijke deliberatie tussen al degenen die de gevolgen van die beslissingen zullen moeten ondergaan. Daarmee geeft het model een actuele invulling aan de idealen van democratische participatie en volkssoevereiniteit. In de cursus bestuderen we voor- en tegenstanders van dit model en bekijken we, middels het bestuderen van de wisselwerking tussen deze normatieve modellen en empirisch onderzoek, of en hoe het deliberatieve ideaal ook daadwerkelijk gerealiseerd zou kunnen worden binnen een democratische rechtsstaat. Hierbij beperken we ons niet tot de vraag hoe het deliberatieve model binnen de staat het beste kan worden vormgegeven. De huidige globaliseringprocessen hebben binnen de politieke theorie namelijk aanleiding gegeven tot een intens debat over de wenselijkheid en de mogelijkheid om de nieuwe internationale orde, die als gevolg van die processen ontstaat, te democratiseren. In de cursus maken we kennis met een waaier aan posities binnen dat debat, gaande van pleidooien voor een soort status quo van het huidige Westfaalse stelsel tot radicale voorstellen voor een kosmopolitische democratische wereldorde. Ook hier besteden we aandacht aan de wisselwerking tussen deze normatieve modellen en empirisch onderzoek. Waar deze normatieve modellen enerzijds deels afhankelijk zijn van de resultaten van dit empirisch onderzoek, kunnen zij omgekeerd ook als basis dienen voor een kritiek van sommige conceptuele vooronderstellingen van dat empirisch onderzoek.

Doelen:
De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • het deliberatieve model van democratie;

 • de samenhang tussen de belangrijkste subdisciplines binnen de politicologie: normatieve politieke theorie en empirische politicologie;
  De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • het deliberatieve model van democratie te beschrijven;

 • de argumenten van voor- en tegenstanders van dit model te onderscheiden, te vergelijken en kritisch te evalueren;

 • de verschillende voorstellen om dit model op lokaal, nationaal en internationaal niveau te institutionaliseren te onderscheiden, te vergelijken en kritisch te evalueren;

 • te herkennen hoe de normatieve politieke theorie en empirische politicologie zich tot elkaar verhouden in het academische debat over deliberatieve democratie;

 • een eigen, verantwoord perspectief op het deliberatieve model van democratie te ontwikkelen.

Onderwijsvormen

De gehanteerde onderwijsvorm is die van een werkgroep. Kenmerkend voor deze onderwijsvorm is dat de nadruk ligt op kennisverwerving door actieve kennisconstructie. Dit betekent dat de werkgroepen zo veel mogelijk het karakter hebben van een forum waarin studenten door met elkaar van gedachten te wisselen zich verschillende aspecten van de leerstof eigen maken. Zodoende wordt een leeromgeving voor de studenten gecreëerd waarin zij met elkaar van elkaar leren (coöperatief leren). Als docent is het primair mijn rol om tijdens de werkgroepen de discussie op de gang te houden. De taak van de student is om het leeuwendeel van zijn/haar eigen leerproces te regisseren. De gehanteerde toetsingsvorm weerspiegelt deze onderwijsmethode.

Studiematerialen

Een verzameling artikelen en boekhoofdstukken (later aan te kondigen)

Toetsing

 • Participatie tijdens de cursusbijeenkomsten: maximaal 1 punt in mindering/meerdering op het eindcijfer;

 • Wekelijkse kritische notities over de cursusliteratuur: 15% van het eindcijfer;

 • Individuele presentaties: 15% van het eindcijfer;

 • Individueel eindpaper: 70% van het eindcijfer.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen en vervolgcursussen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Rooster

Rooster

Ingangseisen

N/A