Prospectus

nl en

The Second Feminist Wave in a Transnational Context, 1960-1990

Course
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

‘Moederschap komt in de huidige samenleving neer op slavernij’, aldus de Franse filosoof Simone de Beauvoir in 1976. Mondiaal werd er in de periode 1960-1990 intensief, luidruchtig en heftig gedebatteerd over man-vrouw-verhoudingen en over een rechtvaardige inrichting van de samenleving. Allerhande thema’s die vrouwen beperkten in hun bewegingsvrijheid werden op de agenda gezet en aan de kaak gesteld. Daarbij ging het om seksualiteit (geboortebeperking, ‘de pil’; recht op arbortus, ‘baas in eigen buik’; seksueel en fysiek geweld, ‘nee is nee’), intellectuele en persoonlijke ontwikkeling (stimuleren van meiden om naar school te gaan, ‘Marie wordt wijzer’), economische zelfstandigheid (‘gelijk loon voor gelijk werk’), politieke representatie en een verbetering van de combinatie arbeid en zorg voor vrouwen èn mannen.

Dit AGC-werkcollege is gekoppeld aan het Kerncollege ‘Global Connections’. De studenten bestuderen de tweede feministische golf als een actierepertoire dat zich over grenzen heen ontwikkelde. Daarbij gaat de aandacht uit naar de verplaatsing van ideeën en praktijken in de westerse wereld. De studenten schrijven een kritische historische analyse op basis van een bronnengedreven onderzoek aan de hand van een zelfstandig geformuleerde vraagstelling.
h3. Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese
   geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol
   van politieke instituties; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen
   en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. Is in staat helder te beargumenteren dat wat politiek voor gehouden is historisch variabel is.
  1. Is in staat om kritisch te reflecteren op seksisme, heteronormativiteit en racisme in dominante politieke discoursen.
  1. Is in staat om ‘stiltes’ in het het historisch bronnenmateriaal en in de academische literatuur te signaleren op een productieve manier.
  1. Is in staat om op een prettige en collegiale manier te vergaderen over de wekelijkse opdrachten en de te verwerken stof.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiding college: 60 uur

 • Opdrachten: 60 uur

 • Schrijven van werkstuk: 136 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 8-10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 8-10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 5, 6-7, 11

Weging
Werkstuk: 60%
Referaat: 30%
Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • inleveren werkstukken

 • uitwisselen kennis en ervaringen

Literatuur

 • Myra Marx Ferree, Varieties of Feminism . German Gender Politics in Global Perspective (Stanford 2012).

Verdere literatuur wordt op college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dr. A.C.M. (Anna) Tijsseling

Opmerkingen

Geen