Prospectus

nl en

Franse taalkunde III (Linguistique française III)

Course
2015-2016

Dit vak wordt niet aangeboden in studiejaar 2015-2016 (wel in studiejaar 2016-2017) omdat het maar één keer per twee jaar gegeven wordt binnen het alternerende programma. Studenten kunnen dit vak eventueel, in overleg met de docent, in zelfstudie doen.

Toegangseisen

Beschrijving

De colleges Taalkunde III bieden de studenten een dieper inzicht in de morfologie en de semantiek van het Frans. De morfologie bestudeert de structuur van woorden, de semantiek bestudeert de elementen die bijdragen tot de betekenis van woorden en zinnen. We gaan tijdens het college op zoek naar de regelmatigheden van morfologische en semantische fenomenen. Naast het college wordt door de studenten in zelfstudie kennis gemaakt met de sociolinguïstiek. De studenten maken ondermeer een werkstuk waarin ze sociolinguïstische aspecten van het Frans in een Franstalig land bestuderen, of van een van de minderheidstalen in Frankrijk zelf.

Leerdoelen

Studenten leren abstracte regels te formuleren voor concrete taalfeiten. Ook krijgen studenten inzicht in de manier waarop taalkundigen een keuze maken tussen verschillende theoretische benaderingen. Bij het onderdeel sociolinguïstiek wordt de student uitgenodigd na te denken over de rol van taal in de maatschappij.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Elke week bereiden de studenten een deel van de stof voor, bij voorkeur in groepsverband. Tijdens het college beantwoordt de docent vragen van de studenten, en worden de vragen en oefeningen gezamenlijk gepresenteerd en gecorrigeerd.

Studielast

Studielast: totaal 140 uur
College: 28 uur
Werkstuk Sociolinguistiek: 28 uur
Bestuderen stof: 29 uur
Huiswerkopdrachten: 25 uur
Tentamenvoorbereiding + Tentamen: 30 uur

Toetsing

Tentamen 70 %,
Werkstuk Sociolinguïstiek 20%
Huiswerkopdrachten 10 %

Herkansing: bij onvoldoende resultaat wordt het tentamen overgedaan en het werkstuk overgemaakt binnen een beperkte termijn.

Blackboard

Uitgebreide informatie over de cursus wordt via Blackboard beschikbaar gemaakt.

Literatuur

  • Syllabus morfologie (via Blackboard)

  • een aantal hoofdstukken van: Brousseau, A.M. et Y. Roberge. Syntaxe et sémantique du français. Montréal: Fides, 2000 (hoeft niet aangeschaft te worden)

  • exempliers (via Blackboard)

  • J.-L. Calvet, 1993. La sociolinguistique, PUF (Que sais-je? n° 2731).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dhr Dr. E. Schoorlemmer