Prospectus

nl en

Lijn Gezondheidsbevordering jaar 1

Course
2015-2016

Beschrijving

De lijncommissie gezondheidsbevordering bewaakt en bevordert de implementatie van het competentiedomein ‘gezondheidsbevordering’ binnen het curriculum zoals omschreven in het Raamplan 2009: ‘de juist afgestudeerde arts als gezondheidsbevorderaar erkent en bepleit actief het belang van preventieve gezondheidszorg voor de individuele patiënt, patiëntengroepen en de maatschappij. De arts draagt dit belang individueel dan wel in teamverband uit aan beleidsmakers op het terrein van de volksgezondheid en brengt preventieve gezondheidszorg waar mogelijk in de praktijk’. De lijncommissie bereikt dit door samen met de blokcoördinatoren te zorgen dat waar relevant in het desbetreffende blok de onderliggende determinanten van processen en ziekten en hun belang voor preventie en behandeling aan bod komen. De lijncommissie geeft ook specifiek aandacht aan het voldoende behandelen van de culturele en etnische diversiteit, en global health.

Leerdoelen

  • Past kennis van de epidemiologie in de praktijk toe op het patiëntniveau en op het groepsniveau

  • Verzamelt en interpreteert kennis over determinanten van gezondheid/ziekte, identificeert factoren die de gezondheid kunnen beïnvloeden waaronder gedragsmatige, genetische, (psycho)sociale, economische en biologische factoren en kan de pathosfysiologische rol van de determinanten in etiologie en pathogenese van ziekten uitleggen;

  • Past kennis over determinanten toe en integreert deze kennis in preventief en therapeutisch handelen op individueel en groepsniveau (gezondheidszorgbeleid)

  • Kan keuzes voor gezondheidszorgbeleid beargumenteren en een beperkt voorstel doen om de gezondheidszorg te verbeteren

  • Realiseert zich de gevolgen van eigen (infectie)ziekten voor patiënten en past gedrag daarop aan

  • Kan gedrag en opvattingen van patiënten herkennen met behulp van model over determinanten van gezondheid en met behulp van theorieën over gedragsverandering

Onderwijsvorm

hoorcollege, werkgroep, zso

Contacturen

De lijn heeft in het eerste studiejaar jaar 1 ECTS. De daarbij behorende contacturen worden opgenomen in het rooster van het lijnonderwijs.
Daarnaast is er onderwijs over de lijn geïntegreerd in het blokonderwijs.

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een tentamen

Literatuur

  • Kernboek ‘Volksgezondheid en Gezondheidszorg’ (Mackenbach ea)

  • ‘Psychology for Medicine’ (Ayers & de Visser)

  • ‘Een arts van de wereld’ (Suurmond ea)

Aanvullende literatuur wordt opgegeven in overleg met de betreffende blokcoördinatoren.

Contact

Voorzitter: dhr. Drs. E. Kruyt, afdeling PHEG, 071-5268626