Prospectus

nl en

Internship BA3

Course
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse behaald.
Eventueel is er aanvullende voorbereiding nodig, afhankelijk van de invulling van de stage: taalstudie, relevante ondersteunende discipline.

Beschrijving

De stage is een voortzetting van Veldpracticum 2 en is bedoeld om je verder op te leiden in praktische vaardigheden die essentieel zijn voor het uitoefenen van het toekomstige beroep. De keuze van de stages moet dus zorgvuldig gebeuren, zodat je je optimaal voorbereidt binnen de brede markt waarin archeologen werkzaam zijn.
De stage mag bestaan uit veldwerk, maar ook uit andersoortige stages: laboratoriumstages, het uitwerken van archeologisch materiaal, museumstages, of bedrijfsstages zijn zeer waardevolle instrumenten voor een goede voorbereiding op toekomstig werk.

Hoewel je zelf een keuze mag maken uit de verschillende beschikbare projecten of stages, wordt er door de coördinator op toegezien dat de combinatie van praktische vaardigheden (field schools en internship) samen voldoende diversiteit oplevert. De field schools en de stage dienen elkaar bij voorkeur te ondersteunen, zodat je beschikt over voldoende praktische vaardigheden op diverse terreinen na afstuderen.

De duur van de stage is in totaal 35 dagen (7 weken), maar mag ook opgedeeld worden in kortere stages.
Voor stage moet vooraf een stageovereenkomst worden ingevuld. Bekijk voor gedetailleerde informatie over de stageovereenkomst en de gang van zaken betreffende stages, het Stagereglement op de stagepagina op de facultaire website.
Enrol jezelf in de BlackBoard module om op de hoogte te blijven van aangeboden stages.

Neem voor meer informatie over stages contact op met de coördinator, dr Driessen, of direct met de regiocoördinatoren, die de individuele verslagen nakijken:

Indien het niet gehaald wordt, dien je het jaar erop het gemiste onderdeel te herkansen. Zie ook het toetsbeleid van de opleiding Archeologie.

Leerdoelen

  • Inzicht in de diverse vormen van praktisch werk waarmee archeologen in aanraking komen;

  • Inzicht in en indien mogelijk ervaring opdoen met diverse vormen van voorbereiding en uitvoering van praktisch onderzoek, inclusief een adequate omgang met de organisatorische, juridische, logistieke, maatschappelijke en administratieve aspecten;

  • Inzicht in de relatie tussen onderzoeksvraag en gekozen methode;

  • Ervaring opdoen (onder supervisie) in het methodisch beschrijven en kritisch analyseren van gegevens conform gestelde eisen, waarbij beantwoording van de onderzoeksvraag voorop staat;

  • Hierover kunnen rapporteren in een stageverslag conform vooraf gestelde eisen.

Onderwijsvorm

Practicum.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:
3,5 week veldwerk, met een verslag waarin het onderzoekskader, de gegevens, en de analyses verwerkt zijn.

Toetsing

  • De beoordeling van de stage vindt plaats op basis van het stageverslag en de beoordeling van de stagebegeleider tijdens de stage.

  • Stageverslag dat voldoet aan de facultaire richtlijnen.

Het stageverslag dient uiterlijk 6 weken na de laatste stagedag ingeleverd te zijn via BlackBoard, en bij de facultaire stagebegeleider. Studenten die moeten afstuderen dienen rekening te houden met nakijktijd (formeel 3 weken), zodat het cijfer uiterlijk 31 augustus bij de administratie binnen kan zijn.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over deze stage contact op met dhr. dr. ir. M.J. Driessen.

Opmerkingen

  • Aanwezigheid verplicht;

  • Naast Nederlands kan de voertaal ook Engels zijn.